26 میلیارد براي رویز

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نقــل از روزنامه النادي عربســتان، باشــگاه االهلي در آســتانه امضاي قرارداد با برايان رويز، هافبك تيم ملي كاســتاريكا و عضو باشگاه اسپورتينگ ليسبون پرتغال است. االهلي براي جذب اين هافبك توانمند قرار است مبلغ 30 ميليون ريال(تقريبا 26 ميليارد تومــان) بپردازد. رويز با باشــگاه االهلي به توافق شــفاهي رســيده اســت. باشگاه پرتغالي نيز مشكلي براي انتقال اين بازيكن به االهلي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.