آن‌عک ‌سها‌براي‌تمرين‌تيم‌ملي‌نبود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشی- روز گذشته خبر تايید حضور دختران بسكتبالیست ايران در رقابتهاي تركمنستان منتشر شد. حضوري كه تصمیمش پیش از اين گرفته شده بود اما حاال با موافقت وزارت ورزش با قدرت بیشتري پیش گرفته ميشود و تبديل به نخستین حضور رسمي بانوان ايران با حجاب اسالمي، پس از حدود چهار دهه خواهد شد. همین خبر بهانهاي شد تا با فاطمه كرم زاده نايب ريیس بانوان فدراسیون بسكتبال گفت و گو كنیم. گفت و گويي كه از نوجوانان آغاز شد و به بزرگساالن رسید. در ادامه هم گريزي به ماجراي سوژه روزهاي گذشته رسانهها زده شد كه به لباس ناهماهنگ بانوان در تمرينهای تیم ملي انتقاد كرده بودند. كرم زاده معتقد است بزرگ كردن چنین نكتهاي آن هم بدون پیگیري از او كار نادرستي بوده و فدراسیون در اين زمینه كوتاهي نكرده است.

روز گذشــته خبر تايیــد اعزام تیم 3نفره ايران به تركمنستان اعالم شد. اين اعزام انجام خواهد شد؟

بلــه. ما تصميمش را پيش از اين گرفته بوديم و حاال هم وزارت ورزش آن را تاييد كرده. پس به اميد خدا انجام ميشود.

قرار بود فدراسیون براي حضور بانوان بزرگسال هم تالش كند. آن تالش به كجا رسید؟

در همين هفتههاي آخر مســابقاتي در هندوستان برگزار شــد كه دوست داشتيم تيم بزرگساالن در آن حضور پيدا كند اما نشد. چرا؟

خب از قبل هم مشــخص بود كه مجوز ما از مهر ماه بود و پيش از آن نميتوانستيم در تورنمنتي شركت كنيم.

پس حاال وضعیــت بانوان در اردو چه ميشود؟

ما پيش از اينكه حجاب مان تاييد شود هم هر زمان كه ميتوانســتيم براي بانوان اردو ميگذاشــتيم. حاال كه بالطبع اين كار را انجام ميدهيم و بانوان در اردو قرار دارند. مســابقهاي ندارند اما بايد آماده باشــند تــا پس از مهر ماه در رقابتهاي غرب آسيا يا مسابقات ديگري كه امكانش باشد در آن شركت كنند.

از دل همین اردوها هــم بود كه آن عكس منتشر شد و جنجال زيادي بهپا كرد. داستان لباسهاي ناهماهنگ بازيكنان چه بود؟

واقعا نبايــد اينطور با اين ماجرا برخورد ميشــد. آن بازيكنان را ما به اردو دعوت كرده بوديم كه از ميان آنها ملي پوشــانمان را انتخاب كنيم. آن اردو انتخابي بود و هيچ فدراســيوني بــراي چنيــن تمريني بــه بازيكنانــش لباس نميدهد. مگر اين اردو براي تیم ملي نبود؟

ما قرار بود از ميان اين نفرات، بازيكنان تيم ملي را انتخاب كنيم. آنها از باشگاههايشان آمده بودند و بالطبع هم لباس باشگاهشــان به تنشان بود.

پس معتقديــد كوتاهي در اين زمینه از جانب فدراسیون نبوده؟ اما برای اردوی انتخابی تیم ملی نیز لباس يكدســت الزم است.

مــا اگر تمرين تيم ملــي براي بازيكنان انتخاب شــدهمان بگذاريم حتمــا به آنها لباس يكدســت ميدهيم. اين تمرين، تمرين تيم ملي نبود. رســانهها و خبرنگارها هــم واقعا كار بدي كردند كه اينقدر اين موضــوع را بزرگ كردند. آن هــم بدون اينكه از من پــرس و جو كنند يا حقيقت ماجرا را دقيق بررسي كنند. تیم نوجوانان چه شرايطي دارد؟

مــا يــك اردو بــراي آنها گذاشــتيم و نفراتــي از دل آن بيــرون خواهند آمد. تعدادي از مربيانمان را هم به رقابتهاي آموزشگاههاي كشــور ميفرســتيم و تعــدادي را هــم از اين رقابتها به اردو دعوت ميكنيم كه شاكله اوليه تيممان را تشكيل ميدهد و اردوهاي اصلياش را با همان بازيكنان ادامه خواهد داد.

يكي از بحثهاي مطــرح اين روزها هم موضوع لباس بانوان است. براي همین نوجوانان لباس تايید شده و رسمي وجود دارد كه بتوانند با آن تمرين كنند؟ بلــه. لباسها موجود اســت و به محض آغاز تمرينها به آنها داده خواهد شد. ولي هنوز هیچ تصويــر يا نمونه قابل مشاهدهاي از اين لباس ارائه نشده! لباس جديدي طراحي شده است؟

لباســي كه ما تاييدش را از فدراســيون جهاني گرفتيم، همان لباســي اســت كه در آن بازي نمادين، پيش چشم ناظر فدراسيون جهاني بر تن بسكتباليســتهاي تيم ملــي بود. به اين ترتيب لبــاس مورد تاييد همان اســت و ديگر نيازي به طراحي لباس جديدي نيست. ما همان را بهعنوان لباس تاييد شــده داريم و براي ملي پوشــانمان در ردههاي مختلف از همان استفاده خواهيم كرد.

نوجوانان چه زماني به رقابتها اعزام ميشوند؟

خوشــبختانه تاريخ رقابتهايشان نيمه دوم مهــر ماه اســت و از بابــت مجوزمان هم مشكلي براي اعزامشان نخواهيم داشت و به اين ترتيب تيم ســه نفره دخترانمان در همان زمان راهي تركمنستان خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.