شجاعي:‌دريافت‌4‌هزار‌دالر‌از‌کمانداران‌دروغ‌است!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون تيروكمــان موضوع دريافــت هزينه ۴ هزار دالري از مليپوشــان كماندار براي اعزام آنها به اردوي آمادهســازي كــره جنوبي را تكذيب ميكنــد. محمد علي شــجاعي ميگويد: «قطعا من اين مســاله را تكذيــب ميكنم. مــا تــا االن در برنامههاي فدراسيون، اردويي به نام اردوي آمادهسازي كــره جنوبي آن هم در رده ســني جوانان و نوجوانان پيش بيني نكردهايم.»

او درباره حاشــيههاي ايجاد شــده در مسابقات انتخابي تيم تيروكمان در رده سني نوجوانان و جوانان و دريافت مبلغ چهار هزار دالر از كمانــداران، ادامــه ميدهد: «زماني ميتوانيم تيم ملي يا ســاير كمانداران را به اردوي برون مرزي اعــزام كنيم كه قبال اين اردو در برنامه فدراســيون پيشبيني شــده باشد و مجوز از وزارت ورزش و جوانان و شوراي برونمرزي دريافت كرده باشــيم تــا بتوانيم براي كمانــداران رواديد و بليــت تهيه كنيم. بر همين اســاس و تا جايي كــه من بهعنوان رييس فدراســيون تيروكمان خبر دارم، هيچ برنامهريزي بــراي برگزاري اردوي كره جنوبي در تقويم فدراســيون تيروكمــان پيشبيني نشده و كاري هم در اين زمينه صورت نگرفته اســت. وقتي ما به خاطر مشــكالت و كمبود منابع مالي قادر بــه برگزاري اردوهاي داخلي نيســتيم، چطور ميتوانيم چنين هزينهاي را پرداخــت كنيم تا كمانداران را به اردوي برون مرزي آن هم به كره جنوبي اعزام كنيم. ضمن اينكــه وزارت ورزش و جوانان از امســال تنها به تيمهايي مجوز خروج از كشــور را ميدهد كه بخواهند در مســابقات مهمي شركت كنند نه اينكه به دنبال برپايي اردوهاي برون مرزي باشند.»

رييــس فدراســيون تيروكمــان ادامه ميدهد: «اين مســاله به تمامي فدراسيونها اعالم شده كه تنها در صورتي ميتوانند منابع مالي براي اعزام ورزشــكاران خود به سفرهاي خارجي پيشبيني كنند كــه براي حضور در مسابقات مهم باشد نه برپايي اردوها. تا زماني كه مكاتبــهاي براي اعزام كمانــداران به كره جنوبي با ســفارت انجام نشــده، ايميلي زده نشــده و مجوز از سوي وزارت ورزش و جوانان و شوراي برون مرزي براي اعزام ورزشكاران به اردوهاي خارج از كشور نداشته باشيم، چطور ميتوانيــم مقدمات چنين ســفري را فراهم كنيم، آن هم با شــرايط بد مالي فدراســيون تيروكمان. متاســفم براي برخــي از افراد كه با پيش كشــيدن چنين مســائلي بــه دنبال حاشيهسازي جديد براي فدراسيون تيروكمان هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.