تيراندازان‌از‌41‌مرداد‌به‌مصاف‌رقبا‌مي‌روند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برنامــه مســابقات تيرانــدازي اهــداف پروازي قهرمانــي آســيا در حالــي اعالم شــد كــه نمايندگان كشورمان از ۴۱ مرداد ماه به مصاف حريفان خود ميروند. هفتميــن دوره مســابقات قهرمانــي آســيا در بخش اهداف پروازي از 2۱ الي 23 مرداد ماه در شــهر آستانه قزاقســتان برگزار ميشود و نمايندگان كشورمان 0۱ مردادماه تهران را به مقصد قزاقستان محل برگزاري اين مسابقات ترك خواهند كــرد. اين رقابتها با حضور ۱9۱ ورزشــكار از 8۱ كشور آســيايي در حالي آغاز ميشود كه كشورمان 0۱ نماينده در رشــتههاي تراپ مردان، تراپ بانوان و اسكيت تراپ دارد.

در رشــته تراپ مردان، محمد حسين پرورش نيا، علي حافظي، امير حسين آقازاده، صمد خاني و علي قادريان، در رشته تراپ بانوان، مرضيه پرورش نيا، غزاله جهاندار و فاطمه امير بهزادي و در رشــته اســكيت مــردان، رامتيــن بشــارتي و علي دوستي در خط آتش قرار ميگيرند.

بر اســاس برنامه اعالم شــده رقابتهاي رسمي از روز شــنبه آغاز ميشود كه مســابقهها به ايــن ترتيب است: شــنبه 14 مرداد: دوتايي مردان و فينال يكشنبه 15 مرداد: چك تراپ تجهيزات رشته تراپ دوشنبه 16 مرداد: تراپ بانوان و فينال، روز اول تراپ مردان سهشنبه71 مرداد: روز دوم تراپ مردان و فينال چهار شنبه 18 مرداد: ميكس تيمي تراپ پنج شنبه 19 مرداد: چك تجهيزات رشته اسكيت جمعه 20 مرداد: اســكيت بانوان و فينال، روز اول اسكيت مردان شنبه 21 مرداد: اسكيت مردان و فينال يكشنبه 22 مرداد: ميكس تيمي اسكيت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.