‌ثمري‌لحظه‌آخر‌از‌فهرست‌مسافران‌لندن‌بيرون‌ماند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نماينــده پرتــاب وزنه ايــران و قهرمان آســيا در رقابتهاي جهاني لندن به ميدان نميرود. در پي كســب ۴ مدال طالي نمايندگان ايــران در رقابتهاي قهرماني آســيا و اعالم اتحاديه جهاني دووميداني مبني بر حضور قهرمانان مســابقات قهرماني آسيا بدون كسب حد نصاب در رقابتهاي جهاني لندن، قرار شد تيم ملي دووميداني ايران بــا تركيب احســان حدادي، علي ثمري، حســن تفتيان و حســين كيهاني راهي لندن شود اما اين تركيب در آخريــن روزها پيش از اعــزام تغيير كرد. ماجرا از اين قرار است كه مدتي قبل اتحاديه جهاني دووميداني اعالم كرده بود، قهرمانان مســابقات قهرماني آسيا (هند) بدون كســب حدنصاب ميتوانند در رقابتهــاي جهاني لندن شركت كنند البته حضور در مواد ميداني يعني پرتابها و پرشهــا، اين حضور را منوط به عدم تكميل شــروع فهرســت با ركوردهاي ورودي كرده بود كه حاال همين شرط، مانع ثمري، پرتابگر وزنه ايران شده است.

در روز پاياني فرصت كســب ســهميه مســابقات جهاني لندن، فهرســت 32 نفره ورزشكاراني كه سهميه مــاده پرتاب وزنه را با ركورد 20/50 متر كســب كرده بودند، تكميل شــد و همين موضوع باعث شــده تا علي ثمري كه با ركورد ارزشــمند ۱9/80 متر، قهرمان آســيا در مسابقات هند شــده بود، شانس حضور در رقابتهاي جهاني لندن را از دست بدهد.

البته فدراســيون دووميداني بيكار ننشســته و طي مكاتباتي با كنفدراســيون دووميداني آســيا و رايزني با اتحاديه جهاني خواســتار تجديد نظر و تخصيص سهميه ثمري شــد اما از آنجا كه قوانين حضــور در رقابتهاي جهاني منوط به كسب سهميه و حدنصاب است، اولويت با ورزشكاراني است كه موفق به ثبت ركورد ورودي شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.