پنج شنبه، آغاز مسابقات جهاني پارا دو و ميداني جوانان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برنامه مســابقات جهاني پارا دو و ميداني جوانان اعالم شد كه نمايندگان ايــران از روز پنج شــنبه هفته جاري رقابت خود را در سوييس آغاز ميكنند. اين مسابقات تا روز يكشنبه ادامه دارد.

بر اســاس برنامه مسابقات، اشكان چراغي، مرتضــي باهربخــت و عارف بهارونــد در پرتاب وزنــه و محمدطاها بيگ رضايــي در پرتاب ديســك روز پنج شــنبه 2۱ مردادماه برابر حريفان خود قرار ميگيرند. محمد مشهديان و مهرداد مرادي در دوي 00۱ متر، فاطمه صفاري در پرتاب وزنه، محمدحســن ميرزايــي، مهــدي قــادري و زينــب گودرزي در پرتاب ديســك، محســن وثــوق در پرتاب وزنــه، محمد فتحي گنجي، حسين شريفي مفرد، علي سپه وندي، فاطمه انصاري، مرضيه قاسمي و سعيده عبداللهي در پرتاب ديسك روز جمعه 3۱ مردادماه رقابت خواهند كرد. هاجر صفرزاده در دوي 800 متر، علي اصغر ســيار، علي اصغر ابارقي، محمد فتحي گنجي، مهــدي قادري، محمود احمدي بلوطكي، محمدحسن ميرزايي، فاطمه انصاري، مرضيه قاسمي، سعيد عبداللهي و زينب گــودرزي در پرتاب وزنه، اشكان چراغي در پرتاب ديسك، هاجر صفــرزاده، محمد مشــهديان و مهرداد مرادي در دوي 200 متر، عرفان رضايي و محمــد طاها بيگ رضايي در پرتــاب نيزه و فاطمه صفاري در پرتاب ديسك روز شنبه ۴۱ مردادماه مسابقه ميدهند.

بر همين اساس، محمد مشهديان، مهرداد مرادي و هاجر صفرزاده در دوي 00۴ متر، محمد فتحي گنجي، حسين شــريفي مفرد، علي ســپه وندي، علي اصغر ســيار، نيره ســالمتيان، مجتبي كمالــي، محمود احمــدي بلوطكي و مرتضــي باهربخت در پرتــاب نيزه و محســن وثوق در پرتاب كالب نيز روز يكشــنبه 5۱ مردادماه رقابت خواهند كــرد. كاروان ۴2 نفره جوانان پارا دو و ميداني ايران صبح ديروز به ســوييس اعزام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.