خوش خبر: فقط به فكر واليبالم اما با آبرويم بازي ميكنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرســت تيم ملي واليبــال ميگويد نميدانم چرا برخي افــراد ميخواهند با آبرو و حيثيتم بــازي كنند. امير خــوش خبر در خصوص حرفهايي كه از حضورش در باشگاه باريج اســانس كاشــان زده ميشود ميگويد: «مســووالن اين باشــگاه طي تماسي از من خواستند تا آنها را براي بازگشت به ليگ برتر راهنمايــي و كمك كنم. براي اينكه آنها را در ليگ برتر حفظ كنيم قول دادم كه هر كمكي از دستم بر ميآيد را انجام دهم.»

خــوش خبر ادامه ميدهد: «زماني كه با بازيكنــان براي عقد قــرارداد و حضور در تيم باريج اســانس صحبت ميكنــم به آنها تاكيد ميكنــم كــه در اين بخــش از كارتان بحث تجــارت و زندگي خانوادگي مطرح اســت و در زمــان مذاكره بايد منافع شــخصي و مالي خود را در نظر بگيريد.» سرپرســت تيم ملي واليبال ايران همچنين ميگويد: «شــنيدهام كه اين حاشيه پردازان ميگويند، خوش خبر از نفوذ خود در تيــم ملي براي جذب بازيكن اســتفاده ميكند در صورتي كــه اگر اينطور بود چرا ســعيد معروف كاپيتــان تيم ملي را نتوانستم مجاب كنم به كاشان بيايد؟ يا اينكه چرا به سراغ حســن صنوبر، فرزاد مالبهرامي و بازيكنانــي كه جايگاه خاصــي در تيم ملي ندارند، رفتهايم؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.