موافقت با اعزام بسكتبال سه نفره بانوان به تركمنستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعضاي ســتاد عالي بازيهاي المپيك و آســيايي بــا اعزام تيم بســكتبال ســه نفره بانوان به بازيهاي داخل ســالن آسيا موافقت كردند. جلسه ستاد عالي بازيهای المپيك و آسيايی با حضور مسعود سلطانيفر وزير ورزش و جوانان، كيومرث هاشمي رييس كميته ملی المپيك، محمود خسرويوفا رييس كميته ملي پارالمپيك و معاونان وزارت ورزش و جوانان و سرپرست كاروان اعزامي به بازيهاي داخل سالن آسيا، با دستور جلسه بررسي وضعيت رشتههای شركت كننده در بازيهای داخل ســالن آسيا و اقيانوسيه در عشق آباد تركمنستان آغاز شــد. در اين جلســه با تاكيد وزير ورزش و موافقت اعضای اين ســتاد، قرار شــد تيم بسكتبال ســه نفره دختران ايران به بازيهای داخل ســالن آســيا اعزام شــود. البته اين اعزام هنوز قطعي نيست چراكه بايد همكاريهاي الزم با مســووالن برگزاري اين رويداد انجام و نظر آنها نيز گرفته شــود. همچنين در اين جلســه هاشمي، رييس كميته ملی المپيك گفت: «پنجمين دوره بازيهای داخل سالن آسيا در تركمنســتان در ۱2 رشته برگزار میشــود و كاروان ايران تقريباً در تمامی رشــتهها حضور دارد. در اين دوره 69 كشــور آســيايي و اقيانوســيه شركت ميكنند كه اين تعداد نشــان دهنده اهميت اين رقابتهاست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.