آغاز اردوي تيم ملي پارا تيراندازي با كمان از ۴۱ مرداد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

29 مرداد: ايران ...................................................................... قبرس 30 مرداد: ايران ..................................................................... امارات ۱3 مرداد: ايران ................................................................... آرژانتين 2 شهريور: ايران .................................................................. سوييس 3 شهريور: ايران ...................................................................... كانادا

اردوي تيــم ملي پارا تيرانــدازي با كمان براي شــركت در رقابتهاي قهرماني جهان از ۴۱ تا ۴2 مرداد در تهران برگزار ميشــود. در اين اردو از ۴۱ ورزشــكاري كــه در رقابتهاي بينالمللي رنكينگ جهاني چك حضور داشتند، دعوت شده اســت. تيم ملي تيرو كمان تا آغاز رقابتهــاي جهاني دو مرحلــه اردوي آمادگي خواهد داشــت كه اولين اردو از ۴۱ مرداد آغاز ميشود اما اردوي دوم از 9 شهريورماه تا زمان اعزام به رقابتهاي جهاني برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.