دو نماينده ايران هفدهم شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دو قايقران ايــران در فينال مســافت 200 متــر مســابقات آبهاي آرام قهرماني زير 23 سال و جوانان جهــان در روماني رتبه هفدهم را به دست آوردند.

رقابتهــاي آبهــاي آرام قهرمانــي زير 23 ســال و جوانان جهان ديروز هم دنبال شد كه طي اين رقابتها، پريسا محمدزاده در فينال B كانوي يك نفره 200 متر بانوان در رده سني جوانان در رده هشــتم قرار گرفــت و در مجموع هفدهم شد.

محمدنبــي رضايــي نيز در فينال B كانوي يك نفره 200 متر مردان هشتم و در مجموع هفدهم جهان شد.

اين نتايج نــه چندان اميدوار كننده در حالي ثبت شد كه پيش از ايــن «محمدنبــي رضايي» در فينال آبهــاي آرام قهرماني زير 23 سال جوانان جهان و در رشته كانوي يك نفره براي نخستين بار در تاريخ اين رشته در ايران موفق به كسب مدال برنز شد.

رقابتهــاي آبهــاي آرام قهرماني زيــر 23 و جوانان جهان از ششــم مــرداد ماه بــا حضور نمايندگان ۴5 كشور در بخارست پايتخــت روماني آغاز شــد كه از ايران ۴۱ قايقران زن و مرد در دو رشته كاياك و كانو به اين رقابتها اعزام شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.