سرپرست فدراسيون دانشآموزي منصوب شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزير ورزش و جوانان در حكمي، سرپرســت فدراســيون ورزش دانشآموزي را منصوب كرد. در حكم مســعود ســلطانيفر براي حميدرضا صائبي آمده اســت: «به اســتناد تبصره 2 ماده 0۱ اساسنامه فدراســيونهاي ورزشهاي آماتوري جمهوري اســالمي ايران و بنا به پيشــنهاد وزير محترم آموزش و پرورش به موجب اين حكم بهعنوان سرپرســت فدراســيون دانشآموزي منصوب ميشويد.» ســلطانيفر براي سرپرســت جديد فدراسيون دانش آموزي، استقرار نظام برنامه محور مبتني بر اصول علمي و دســتاوردهاي تجربه شــده، تنظيم و تدوين آييننامه تشــكيل هياتهاي ورزشي دانشآموزي استانها، همكاري با نهادهاي مرتبط به منظور توسعه رشتههاي ورزشي در بين اقشار دانشآموزي، كمك به تحقق نظام استعداديابي ورزش و توسعه مسابقات قهرماني دانشآموزان در سطوح منطقهاي، استاني و كشوري و ايجاد زمينه الزم به منظور برگــزاري انتخابات فدراســيون ورزش دانشآموزي در اولين فرصت ممكن را بهعنوان اهداف در نظر گرفته اســت. پيش از اين ارميان رياست فدراسيون دانشآموزي را بر عهده داشت.

رقابتهاي واليبال یونيورسياد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.