ناك اوت حريف آمريكايي در ژاپن

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مبارز ایراني حاضر در لیگ رایزین در دومین مبارزه خود در ســال جدید موفق به شکست حریف آمریکایي شد. امیر علي اکبري فرنگيکار ســابق ایران و نایب قهرمان رشته AMM(هنرهاي رزمي ترکیبــي) در دومین مبارزه خود در سال جدید میادي در لیگ رایزین مقابل تایلر کینگ فایتــر آمریکایي به روي رینــگ رفــت و در پایان در مدت زمان یک دقیقه و 45 ثانیه حریف خود را با ضربات متعدد مشت ناك اوت کرد. امیر علياکبري که در این مبارزه سربند «یا حیدر کرار» به پیشــاني داشــت با قدرت کار خود را شــروع کرد و اجازه هیچ گونه حرکتي را به حریفش که در این چند روز کريهــاي زیادي خوانده بود، نداد.

این مبارزه در چارچوب ســازمان رایزین و در سالن سایتاما سوپرآریانا در استان سایتاما ژاپن و با استقبال بينظیر عاقهمنــدان به MMA برگزار شــد. کینگ پیش از انجــام این مبارزه بارها ادعا کرده بود این مبارزه را خیلي آسان و یکطرفه پیروز خواهد شد. علياکبري در نخستین مبارزه خود در سال جدید در شهر یوکوهاماي ژاپن مقابل ژرونیمو دوس ســانتوس از برزیل به روي رینگ رفــت و در پایان مقابل این بوکســور مطرح برزیلي در مــدت زمان 3 دقیقه و 34 ثانیه به برتري رسید. علي اکبري سال گذشته در کاپ رایزین کشور ژاپن خوش درخشــید و تــا فینال هم پیش آمد اما در فینال حریف میرکوکروکاپ، فایتر پر آوازه اهل کشور کرواسي نشد و دستش از کمربند قهرماني رایزین کوتاه ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.