كشتي آزاد گرانتر از فرنگي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قیمــت بلیــت رقابتهاي جهاني کشــتي در کشور فرانسه اعام شد.

رقابتهاي جهاني کشــتي روزهاي 30 مرداد تا 4 شهریورماه در ســالن آکور هتل شهر پاریس پایتخت کشــور فرانســه برگزار ميشــود که از ســوي مسووالن برگزاري این رقابتها مدتي است پیش فروش بلیتهــاي آن آغاز شده است.

قیمــت بلیــت تماشــاي رقابتهــاي جهاني کشــتي در فرانســه مشــخص شــد که این بلیتها در دو ســطح و به صورت هفتگــي و روزانــه و همچنیــن بزرگســاالن و کــودکان عرضه خواهــد شــد. بــر این اســاس گرانترین بلیت این مسابقات براي تماشاي کامل آن در جایگاه اول 310 یــورو (حدود یک میلیون و چهارصد هزار تومان) اســت که رقم بسیار زیادي است.

قیمــت بلیت در جایگاه دوم هم 230 یورو اســت که این رقم براي کودکان به 122 و 88 یورو کاهش ميیابد. همچنین تماشاي دو روز مســابقات کشتي فرنگي به ترتیــب 100 و 73 یورو براي بزرگساالن و 40 و 29 یورو براي کودکان و کشتي آزاد نیز و118 98 یورو براي بزرگســاالن و 47 و 37 یورو بــراي کودکان هزینه خواهد داشت.

همچنیــن قیمت بلیت براي تماشــاي یک روز از مســابقات کشــتي فرنگي بــه ترتیب 52 و 38 یورو و در کشــتي آزاد 61 و 48 یورو در دو دسته بندي، یک و دو خواهد بود. بــه این ترتیب مشــخص ميشــود کــه قیمت تماشــاي مسابقات کشــتي آزاد گرانتر از کشــتي فرنگي است و تقریبــا در برخي از موارد نزدیک به سه برابر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.