باز هم جهاني، هوا شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تنها سهمیه تیم ملي بوکس ایران در مســابقات جهاني آلمــان با تصمیم فدراسیون از اعزام به این رقابتها کنار گذاشته شــد. مسابقات بوکس قهرماني جهان از شهریور به میزباني کشور آلمان برگزار ميشــود که بوکس ایران در این رقابتها حضور نخواهد داشت.

بوکس ایران چند سالي است که با این وضعیت روبهرو اســت و فدراسیون هر ســال به بهانهاي از اعزام تیم به این مســابقات خودداري ميکند و امسال هم اعزام سجاد کاظمزاده تنها نماینده تیــم ملي بوکــس ایران که توانســته بود با کســب تنها مــدال برنز ایران در رقابتهاي قهرماني آســیا جواز حضور در مســابقات جهاني آلمان را کســب کند با تصمیم عجیب فدراسیون بوکس ایران لغو شد. روز گذشته جلسهاي در کمیته فني فدراســیون بوکس برگزار شد که پس از مشورت تمامي حاضران در این نشست تصمیم گرفته شد سجاد کاظم زاده بوکســور وزن 69 کیلوگرم ایران به مســابقات جهاني آلمان اعزام نشود.

این تصمیم براي چندمین ســال پیاپي اســت که در بوکس ایران اتخاذ ميشــود و حتمــا در انگیــزه و عاقه بوکسور براي ادامه کار تاثیر ميگذارد. مسابقات جهاني یک کاس ویژه و مهم است که با حضور قهرمانان نام آور دنیا برگزار ميشود و حضور در این رقابتها حداقل دســتاوردي که ميتواند داشته باشد افزایش توان فني و تجربه ورزشکار اعزامي اســت اما متاســفانه فدراسیون بوکس چند ســال است که این فرصت را از ورزشکار خود سلب ميکند.

عجیب اســت که مســووالن این رشــته به دنبال تجزیه و تحلیل عواقب اینگونه تصمیمات خود در چند ســال گذشته هم نیستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.