تبريز، ميزبان جام باشگاههاي آسيا و جام فجر تكواندو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با پیشــنهاد ســید محمد پوالدگر، رییس فدراســیون تکواندو، آذربایجان شــرقي بهعنوان میزبان مســابقات جام باشــگاههاي آسیا و جام فجر انتخاب شــد. نشســت مشــترك وزارت ورزش و جوانان و ســتاد استاني «تبریز »2018 با حضور مسعود سلطاني فر وزیر ورزش و جوانان، جبارزاده اســتاندار آذربایجان شــرقي، نجفي شهردار تبریز، معاونان و مدیران ســتادي وزارت ورزش و جوانان و همچنین روساي فدراسیونهاي ورزشي در تبریز برگزار شد. سید محمد پوالدگر، رییس فدراسیون تکواندو که براي حضور در نشست ورزیر ورزش و جوانان با روساي فدراسیونهاي ورزشي به تبریز سفر کرده بود با اعام میزباني آذربایجان شــرقي براي برگزاري دو رویداد بینالمللي تکواندو در سال 2018 گفــت: «با توجه بــه انتخاب تبریز بهعنــوان پایتخت برگزیده گردشگري کشورهاي اسامي در سال 2018 و ظرفیت موجود در این شهر در جلسه فوق پیشنهاد میزباني این دوره از دو رویداد بینالمللي تکواندو از سوي فدراسیون مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.» پوالدگر ادامــه داد: «آذربایجان شــرقي ســابقه میزباني هــر دو رویداد را در سالهاي گذشته داشته است. دهمین دوره مسابقات فجر سال 1376 و همچنین سومین دوره مسابقات جام باشگاههاي آسیا در سال 1389 در این شهر برگزار شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.