برنز اسنوكر براي سهيل واحدي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بازيهاي جهاني لهســتان در حالي دنبال ميشود که در جریان رقابتهاي اسنوکر، مدال برنز به سهیل واحدي قهرمان ارزنده کشورمان رسید. ســهیل واحدي با قبول شکست مقابل حریف قدرتمند انگلســتان که رتبــه یازدهم جهان را یدك ميکشد از راهیابي به فینال این رقابتها بازماند تا براي مقام سوم به دیدار رده بندي چشــم بدوزد. قهرمان ارزنده کشــورمان در دیــدار ردهبندي مقابــل حریف قدرتمندي از چیــن قرار گرفت و موفق شــد در یک بازي حســاس و نزدیک با نتیجه 3 بر 2 برنده از این مســابقه بیرون بیاید و مدال برنز این رقابتهــا را به نام خود کند. واحدي پیش از این براي رسیدن به مرحله نیمهنهایي موفق به کسب دو پیروزي در مقابل حریفاني از سوییس و آفریقاي جنوبي شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.