نداشتن خانه كاراته به ما ضربه ميزند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

کاپیتان پیشــین تیم ملي کاراته ایران، نداشتن خانه کاراته در شرایطي که این رشــته از المپیک آینده به جمع رشــتههاي المپیکي اضافه ميشود را مشکلي قابل توجه و مانعي جدي بر ســر راه موفقیت این رشــته ميداند. مهدي سلطاني در این خصوص ميگوید: «بزرگترین چالش کاراته ایران در بعد بینالمللي مسابقات المپیک و نتایجي اســت که در مســابقات برون مرزي ميگیرد. در حوزه ملي نیز بزرگترین چالش ما عدم برخورداري از خانه کاراته اســت تا به واســطه آن با خیال راحت در خصوص این رشته برنامهریزي شود. معموال به این دلیل که خانه کاراته نداریم اردوها و مسابقاتمان در روزهاي میاني هفته برگزار و حتي در مواقعي لیگ جابهجا ميشود. حتي گاهي بازيها از هفتهاي به هفته بعد موکول ميشود که این روند براي رشتهاي مثل کاراته خوب نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.