اضافه شدن اسكات و هنسون به كادرفني تيم ملی كشتی آمريكا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

کلمن اسکات و سامي هنسون به کادر فني تیم کشتي آزاد آمریکا براي حضور در رقابتهاي جهاني فرانسه اضافه شدند. اعضاي تیم کشتي آزاد آمریکا براي حضور در رقابتهاي جهاني فرانســه، تمرینات خود را زیر نظر بیل زادیک ســرمربي خود پیگیري مينمایند. کلمن اســکات دارنده مدال برنز المپیک 2012 لندن و ســامي هنسون قهرمان جهان و دارنده مدال طاي المپیک سیدني به کادر فني تیم کشتي آزاد آمریکا براي حضور در این رقابتها اضافه شدهاند. کوین جکسون قهرمان جهان و المپیک و جو راســل دیگر مربیان تیم آمریکا هســتند که در اردوي آمادهســازي تیم آمریکا زادیک را همراهي ميکنند. رقابتهاي کشــتي قهرماني جهان، روزهاي 30 مرداد تا 4 شهریورماه در شهر پاریس فرانسه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.