كونته: نمیخواهم به سرنوشت مورینيو دچار شوم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتونیــو رودیگــر، مدافــع آلمانی جدید چلســی که تابستان امسال از رم به آبیهای لندن پیوســت، این انتقال را اتفاقی رؤیایی دانســت. چلسی فصل گذشــته هــم خواهان جــذب رودیگر بود اما مصدومیــت او از ناحیه زانو در اردوی تیم ملی آلمان پیش از آغاز یورو ،2016 آبیپوشان لندن را از خرید این بازیکن آلمانی منصرف کرد.

عــاوه بــر آن، رودیگــر فرصت بینظیری که برای اثبات تواناییاش در یورو 2016 داشــت را هم از دست داد. عملکــرد خوب او در فصل گذشــته اما چلســی را یک بار دیگر برای خریدنش ترغیــب کرد و در نهایت ایــن اتفاق با عقد قراردادی 32 میلیون پوندی میان رم و آبیهای لندن رخ داد.

عاوه بر بازی در تیمی که شــانس قهرمانــی در لیگ و لیــگ قهرمانان را دارد، پیوســتن رودیگر به چلســی او را از معضــل بزرگ نژادپرســتی که در ایتالیــا بارها و بارهــا او را آزرد، نجات داد. رودیگر که همراه با چلســی برای برگزاری اردوی تابســتانی پیش فصل به ســنگاپور سفر کرده اســت، درباره مشکاتی که در 12 ماه اخیر زندگیاش در ایتالیا داشــت، گفت:« در آن کشور شــما احســاس تنهایــی میکنید. من میتوانم تمرکزم را حفظ کنم اما مردم دوســت دارند بگوینــد:«آرام باش» یا «هیچ کاری نکن».

گفتن چنین چیزهایــی وقتی که شــما سیاهپوست نباشــید و درکی از نژادپرستی نداشــته باشید آسان است. شــما حتی نمیتوانید خودتان را جای مــن بگذاریــد تــا بدانید کــه من چه احساســی دارم. لحظهای کــه قربانی نژادپرســتی واقع میشــوید، احساس تنهایــی میکنید اما باید قوی باشــید. آدمها با هم متفاوت هســتند. بعضیها به این چیزها واکنش نشــان میدهند و بعضــی دیگر نه که من هر دو مورد را درك میکنم.»

یکی از بارزترین موارد نژادپرستی که فصل گذشــته علیه رودیگر صورت گرفت، اظهارنظرهای توهینآمیز سناد لولیچ، بازیکن التزیــو بود که برای او جریمه نقــدی و 20 روز محرومیت در پی داشــت اما مدافع آلمانی چلســی معتقد اســت که هنوز آنطــور که باید و در ایتالیــا بــا نژادپرســتی برخورد نمیشود.

او گفــت:« تمــام ایتالیاییهــا نژادپرست نیستند. من فقط میخواهم عدالت رعایت شود. از فیفا و فدراسیون فوتبــال ایتالیا میخواهــم آنهایی که نژادپرســتی را ترویج میدهند، محروم

آنتونیو کونته میگوید نگران آن است که به سرنوشــتی دچار شود که پیش از او ژوزه مورینیو در چلسی داشت. تجربه نشان داده است که رومن آبراموویچ، مالک باشگاه چلســی آدم کم صبر و حوصلهای اســت و خیلی زود مربیانی کــه نتوانند اهدافش را محقق کنند برکنار میکند و کونته هم که فصل پیش در اولین تجربه مربیگریاش در لیگ برتر آبیپوشــان لندن را قهرمان کرد، میتواند سومین ســرمربی متوالی باشد که در فصل پــس از قهرمانیاش در لیگ برتر اخراج میکند؛ اتفاقی که فصل گذشته برای کلودیو رانیری در لسترسیتی و فصل پیش از آن هم برای ژوزه مورینیو در چلســی رخ داد. این در حالی است که اردوی تابستانی نه چندان ایدهآل آبیپوشــان لندن که در آن برخــی از مهرههای کلیدی تیم مصدوم شدند و برخی از اهداف باشگاه در بازار نقل و انتقاالت محقق نشــد، میتواند مشکاتی را برای آغاز فصل جدید پیش روی چلسی قرار دهد.

کونتــه بعد از باخــت 2 بر یک تیمش برابر اینتر در بازی دوســتانه جام قهرمانان بینالمللی ســنگاپور گفــت:« میدانیم که فصل آینده فصل ســختی خواهد بود و ما میخواهیــم از اتفاقی کــه دو فصل پیش برای تیــم رخ داد، زمانی که در لیگ دهم شــد، جلوگیری کنیم. دو مربی از چلسی و لسترسیتی درست فصل بعد از قهرمانیشان در لیگ اخراج شــدند و مــن نمیخواهم فصل بدی که چلســی بعد از قهرمانیاش با مورینیو داشــت، تکرار شــود. به همین دلیل ما داریم ســخت تــاش میکنیم و امیدوارم که بهترین راهحل را برای رسیدن به اهدافمان در آینــده پیدا کنیم. ما کلی بازیکــن جــوان داریم و اگر الزم باشــد از این بازیکنــان جوان هم در ترکیب تیممان اســتفاده میکنیم.» مورینیو ماه دســامبر سال 2015 تنها هفت ماه پس از آنکه برای سومین بار چلسی را قهرمان لیگ برتر کرد، اخراج شد. این اتفاق فصل گذشته هم برای رانیری که لسترســیتی را فصل 2015-16 به شــیوهای معجزهآمیز برای اولین بار در تاریخش قهرمان لیــگ برتر کرد، رخ داد و او که تیمش به منطقه سقوط نزدیک شده بود، اخراج شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.