اسپالتی: نباید به بازیکنانم برای انجام وظیفهشان انگیزه بدهم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوچانو اسپالتی، مربی جدید اینتر به واقعیتهای تلخی درباره تیمی که به تازگی هدایتش را برعهده گرفته است، اعتراف کرد. ســرمربی فصل گذشته رم که در پایان فصل از این تیم جدا شــد و هدایــت اینتر را برعهــده گرفت، در کنفرانس خبری پــس از پیروزی 2 بر یک شــاگردانش در بازی دوستانه برابر چلســی در جام قهرمانــان بینالمللی ســنگاپور به خبرنگاران گفت آنطور که باید از نمایش مردانش راضی نیســت. اینتر هر ســه بــازی دوســتانه خود را در این رقابتها برد و قهرمان شــد اما اســپالتی باز هم از بیانگیزگی مردانش در دقایــق پایانــی بازی برابر چلســی ناراضی بود.

او گفــت:« مــن کامــا میدانم بازیکنانم چــه کاری انجام دادهاند که این روشــی حرفهای برای شروع فصل بوده اســت. این پیــروزی اما خیلی مهم نیست. امروز ما 70 دقیقه خوب بــازی کردیم اما در عیــن حال کلی توپ لو دادیم کــه نباید لو میرفت و هیــچ کاری هم بــرای متوقف کردن این روند انجــام ندادیم. این بازیکنان هستند که باید تصمیم بگیرند اوضاع را تغییر دهند چون آنها هستند که در زمین بازی حضــور دارند. من به هیچ کس انگیزه نمیدهم. اگر بازیکنان ما میخواهند انگیزه پیدا کنند خودشان باید دســت به کار شــوند وگرنه باید به ســراغ کار دیگــری بروند. این آنها هستند که باید دلشــان برای کاری که انجام میدهند بســوزد. وقتی شما یک ورزشــکار حرفهای میشوید، باید حرفهای بودنتــان را در رفتارتان هم نشــان دهیــد وگرنه دیگــر حرفهای محسوب نمیشوید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.