ستارههاي جوان در دام شياطين شبكههاي اجتماعي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هنوز پرونده رسوایي اخاقي در فوتبــال انگلیس بــه نتیجه نرسیده که رسانههاي این کشور از رسوایي جدیدي خبر ميدهند. سال گذشــته بود که رسانههاي انگلیســي از آزار و اذیت جنسي گسترده در مدرسههاي فوتبال، تیمهــاي پایه و حتــي تیمهاي لیگ برتري این کشور در 4 دهه گذشته پرده برداشتند.

ایــن پرونده کــه بزرگترین پرونــده اخاقي تاریــخ ورزش بریتانیاســت در حــال حاضر با بیش از هزار شــاکي و 50 متهم زنده در جریان است.

روزنامه گاردیــن به تازگي از رســوایي جدیــدي در فوتبال انگلیــس خبر داد. ایــن روزنامه که براي نخســتین بار رســوایي جنســي در فوتبال این کشــور را هــم برما کرد در گزارشــي مفصــل از دردســرهاي عجیب فوتبالیستهاي جوان این کشور در شــبکههاي اجتماعــي پرده برداشت.

براساس این گزارش تعدادي از کــودكآزاران در انگلیس در شــبکههاي اجتماعــي خــود را مدیــر برنامه معرفــي ميکنند و بازیکنهاي جــوان را با وعده حضور در تیمهاي بهتر و بزرگتر اغفال ميکنند.

آدام گریــن مدیــر یــک مجموعه حفاظت فضاي مجازي مستقر در اورتون به این روزنامه گفتــه ایــن پرونــده احتماال به اندازه پرونده قبلي بزرگ اســت و بســیاري از بازیکنهاي جوان حاضر در لیــگ برتر حداقل یک بار با چنین افرادي در شبکههاي مجازي برخورد داشتهاند.

گرین گفته یــک بنیاد غیر انتفاعي فعال در زمینه مبارزه با کودك آزاري درحال جمع آوري اســناد، مدارك و شواهد است تا بتوانــد این پرونــده را به دادگاه ببــرد و علیه این افراد شــکایت کند.

این مقام غیــر دولتي گفته ماه گذشــته دو پســر 17 و 18 سال قرباني یکي از این گروههاي مجازي شدهاند و آنها بودهاند که برخــاف دیگــر قربانيها جرات کردهانــد دربــاره آن صحبــت کنند. نیکوال مارشال مدیر مرکز تحقیقات شــبکههاي اجتماعي اورتون هــم به این روزنامه گفته قربانيهــاي ایــن پرونــده فقط فوتبالیستها نیستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.