میهایلوویچ: تورینو سه بازیکن ميخواهد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

سینیشا میهایلوویچ، مربي تورینو گفته که تیمش سه بازیکن نیاز دارد. تورینو اخیرا در دیداري دوستانه دو بر صفر گنــگان را بــرد. میها گفته اســت: «قبا هم گفته بودم، ما جاي خالي دســت کم سه بازیکن را حس ميکنیم؛ یــک بازیکن براي هر خط. اگر بتوانیم به این اهداف برسیم قطعا براي راهیابي به اروپا مبارزه خواهیم کرد. کار ما در فصل پیش کمکمان کــرد که ذهنیت، روحیــه و فرهنگ سختکوشــي را پیدا کنیــم. ما حاال همدیگر را خوب ميشناســیم و این امتیاز ما در فصل جدید اســت. ما با چندین بازیکن که ميتوانند برايمان مفید باشــند صحبــت کردهایم. باید دید چه ميشــود. باشگاه ميداند که من چه انتظاراتي دارم. زماني که آنها بیایند، خواهید فهمید که انتظار من چه بوده است.»

او گفت که یــک بازیکن حاضر نشــده به تورینــو برود: «اســمش را نمــيآورم، ولــي بــراي آمدنش ضرباالجــل تعیین کــردم و او هم نیامد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.