رئال برنده كالسيكوي نقل و انتقاالت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

زينالديــن زيدان بعــد از آنكه تيمش سومين بازي متوالي پيشفصل خود را باخت، به هواداران 10 از 10 داد. دومين الكالسيكوي خارج از اسپانيا هواداران زيادي را جذب كرد و حاضران در اســتاديوم هارد راك ميامي نه تنها از تماشــاي يك بازي پرگل و پرموقعيت لذت بردند، بلكه اين شــانس را داشــتند كه ستارههاي بزرگ و كوچك دو تيم را از نزديك ببينند. مربي فرانسوي رئال مادريد لبخندي زد و گفــت اگر زمان به عقــب برگردد روند آمادهسازي تيمش را تغيير نميدهد اما اينكه آيا پشت درهاي بسته هم همين را ميگويد يا به شدت سرگرم رفع اشكاالت و برطرف كردن نواقص براي بازيهاي رسمي است كه از بازي 17 مرداد ســوپرجام اروپا با منچستريونايتد شروع ميشــود، معلوم نيست هر چند سابقه او حرفهايش را تاييد ميكند.

زيدان كه در اين ديدار فوقستاره پرتغالي خود، كريستيانو رونالدو را در اختيار نداشت، بعد از بازي گفت: «اين باخت براي من آنچنان اهميتي ندارد، باخت هميشــه ناراحت كننده اســت و دوســت نداريم ببازيم امــا من فكر نميكنم در حال حاضر مهمترين مســاله اين باشد. ما بايد چيزهايي را تغيير دهيم اما دقيقا براي همين است كه اينجاييم. ما اينجا براي كاركردن هستيم و من اگر شانس داشته باشم هم تغيير نميدهم. مهم اين اســت كه براي بازي سوپرجام اروپا آماده باشيم.»

او ادامه داد:«تا بــه حال عملكرد خوبي داشتيم و طبق برنامه پيش رفتيم. حاال براي آخرين بازي به شــيكاگو ميرويم و بعد روي

توانايي جالب دروازهبان منچسترسيتي

سوپرجام متمركز ميشويم.»

زيــدان درباره بازي هم گفت: «شــروع ضعيفي داشتيم و آنها خيلي زود دو گل زدند كــه همهاش به خاطر نداشــتن تمركز بود و نميتوانيم فكر كنيم علت ديگري داشت. بعد، بازي خودمان را انجــام داديم و گاهي خيلي خوب بوديم هرچند در مجموع شما نميتوانيد بگوييد ما بازي خوبي انجام داديم. ما دو هفته ديگر دوباره با بارسلونا روبهرو ميشويم اما اين بازي پر از تضاد بود، بد شــروع كرديم و بعد خوب شــديم و دوباره راحت توپ لو داديم و شــبيه خودمان نبوديم.»رونالدو در اين بازي شــركت نكرد. او كه در چهار ســال اخير سه بار جايزه بهترين بازيكن جهان را به دســت آورده به دليل مشــغله فراوان ناشي از حضور در جام كنفدراسيونها، يك برنامه تبليغي در آسيا و شــركت در جلسه تفهيم اتهام پرونده فرار مالياتي خود كه امروز برگزار ميشود، در اين مسابقه حضور نداشت. والورده:‌ما‌روي‌نيمار‌حساب‌م ‌يكنيم‌

ارنســتو والورده مربي بارســلونا بعد از پيروزي در نخستين الكالسيكو گفت تيمش روي نيمار حســاب ويژهاي كرده. بارسلونا با اين پيروزي قهرمان جام قهرمانان بينالمللي شــد به خاطر ســه بردي كه برابر يوونتوس، منچستريونايتد و رئال به دست آورد.

والورده درباره ســتاره 25 ساله برزيلي گفت: «هميشــه ســعي ميكنــم راجع به چيزهايي كه اتفاق افتاده حرف بزنم نه آنهايي كه ممكن اســت رخ بدهد. نيمار اينجا است، ما او را داريــم و فكر ميكنم در اين فصل به ما كمك ميكند. نميخواهم شك كنم، نظرم نسبت به نيمار همان است كه چند روز قبل بود. ما روي نيمار حساب ميكنيم.» نيمار در دقيقه 73 بازي تعويض شد. نيمار در اين بازي درخشــيد و دو پاس گل به ايوان راكيتيچ و جرارد پيكه داد. ليونل مسي هم نخستين گل بازي را در دقيقه 3 به ثمر رساند.

والورده كه جــاي لوييس انريكه را روي نيمكت بارسلونا گرفته، ادامه داد: «ما به دنبال بهترين بازيهاي مسي و بقيه هستيم. در اين بازي استعداد و ســطح بازي تيم و بازيكنان رئال مادريــد را ديديم بخصوص مســي كه خارقالعــاده بود. ما در تمام بــازي به دنبال سلطه بر ميدان بوديم و فكر ميكنم اين ايده را پيــاده كرديم. ما بــاور داريم كه ميتوانيم جامهــاي متعددی به دســت آوريم. از همه جهت راضي هستيم، از اين بازي و كساني كه براي حمايت از ما آمدند. ميدانستيم بارسا در سطح جهاني تيم پرطرفداري است اما بايد با آن زندگي كرد. بايد به اينجا بياييد تا جو بازي را درك كنيد.»

رئال مادريد و بارسلونا بامداد ديروز در الكالسيكويي دوستانه در ميامي به مصاف يكديگر رفتند، اين نخستين الكالسيكو از سه بازی اين تابستان است كه دو تاي ديگر آن 22 و 25 مرداد در چارچوب ســوپرجام اســپانيا به صورت رفت و برگشــت برگزار ميشــود. رقابت دو تيم امــا فراتر از زمين بازي اســت و به فصل نقــل و انتقاالت هم كشيده شده. ســه بازيكن بودند كه هر دو تيم آنها را ميخواســتند و قهرمان دو سال اخير اروپا هر سه را خريد. روزنامه مادريدي آ.اس به تئو ارناندس، وينيسيوس جونيور و دني سبايوس پرداخته.

تئــو‌ارناندس: او بهعنــوان بازيكن قرضي اتلتيكومادريد فصلــي فوقالعاده را در آالوس ســپري كــرد و توجه بزرگترين باشــگاههاي اروپا را جلب كــرد. رئال او را پشــتيبان ايدهآلي براي مارســلو در دفاع چپ دانســت و باشــگاه و بازيكن به توافق شــفاهي رسيدند. روابط بين رئال و اتلتيكو ميتوانســت اين معامله را به خطر بيندازد و به همين دليل رئال مجبور شــد بيش از مبلغ فسخ قرارداد او بپردازد.

بارسلونا براي پيشدستي تالش كرد و پيشــنهاد بهتري ارائه داد، حتي به مرخص كردن خوردي آلبا هم فكر كرد تا براي اين بازيكن فضا ايجاد شــود اما تئو در نهايت، ســانتياگو برنابئو را انتخاب كرد كه مدعي اســت از جواني آرزوي بازي كردن در آن را داشته.

وينيســيوس‌ جونيور: بارســلونا پيشــرفت اين جوان برزيلي را از وقتي 15 ســال داشــت، زير نظر گرفته بود و تصور ميكرد او را كه توجه خيليها را جلب كرده بود، به دست ميآورد. نيمار با وينيسيوس حرف زد تــا متقاعدش كند كه بارســلونا بهترين جا براي پيشرفت است ضمن اينكه والدين اين بازيكن كه تازه 17 ساله شده، از الماسيا ديدن كردند اما حضور رئال مادريد همه چيز را عوض كرد، باشگاه كاتاالن 25 ميليون يورو به فالمنگو پيشــنهاد داد كه در مقايســه با پيشنهاد 45 ميليون يورويي رئال مادريد ناچيز بود. وينيسيوس تا سال 2019 به صورت قرضي در فالمنگو ميماند.

دني‌ســبايوس: برنامه ابتدايي رئال مادريــد بــراي او مثل ماركو آسنســيو و خســوس وايخو بود يعني خريدن بازيكن و قرض دادنش اما بارســلونا به هافبك سابق رئال بتيس پيشنهاد داده بود كه در تركيب اصلي قرار گيــرد بنابراين رئال مادريد هم همين كار را كرد.

ســفيدها با قــراردادي 16/5 ميليون يورويــي كه بيش از مبلغ فســخ قرارداد او بود، ســبايوس را خريدند. او تا سال 2023 قرارداد بســت و رئال مادريد مبلغ فســخ قرارداد او را 500 ميليون يورو اعالم كرد تا دســت بارسلونا از بازيكني كه نتوانسته بود بخرد، كوتاه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.