پيكه: نيمار پول بيشتر ميخواهد يا جام بيشتر؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جــرارد پيكــه ميگويد نيمار بايــد تصميم بگيرد كه پول بيشتري ميخواهد يا به دنبال جامهاي بيشــتر است. شــايعات درباره انتقال نيمار به پاريسنژرمن رو به فزوني است و حتي گفته ميشود تا آخر اين هفته تيم پاريســي حاضر است بند فسخ قرارداد 222 ميليون يورويي نيمار را فعال كند.

بارســا علنــا بــه دنبال متقاعدكــردن برزيلــي 25 ســاله براي ماندن در نوكمپ است و پيكه كه بيش از همه بازيكنــان بارســلونا راجع به مسائل مختلف حرف ميزند، به ESPN گفت: «بســتگي دارد كه نيمار چه خواستهاي داشته باشد چون او ميتواند در هر تيمــي در جهان بازي كند.

او ميتوانــد در پاريس، بارســلونا، چلسي يا منچسترسيتي بازي كند. همه اين باشگاهها او را ميخواهند، بستگي به اولويت او دارد. آيا پــول بيشــتري ميخواهد يا دوست دارد جامهاي بيشتري بگيرد.

اينجــا در آمريــكا هم همينطور است. بازيكناني در NBA هستند كه به اندازهاي كــه لياقتشــان اســت پول نميگيرنــد با ايــن هدف كه جامهاي بيشتر بگيرند. گاهي شما بايد تصميم بگيريد و اين بر اســاس اولويتهاي شــما است.

من و نيمار خيلي به هم نزديك هســتيم و ميخواهم او بمانــد. در حــال حاضــر او نميدانــد چــه كنــد و ما ميخواهيــم در تصميمگيري كمكش كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.