دوري اسماعيلي و پادواني تمديد شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با لغو محروميت نورافكن، حسيني و قائدي دســت سرمربي استقالل براي بازي هفته دوم مقابل استقالل خوزستان بازتر خواهد شــد و او ميتواند از اين 3 بازيكن در تركيــب تيمش بهره بگيرد. بازگشت اين بازيكنان اتفاقات مثبتي را در دو پست دفاع مياني و هافبك دفاعي ايجــاد خواهد كــرد و منصوريان ديگر مجبور نيســت از بازيكنان كم تجربهتر و يا غيرتخصصي بهره بگيرد.

با بازگشــت اين بازيكنان شرايط براي انتخاب تركيب اســتقالل بســيار ايــدهآل خواهد شــد اما بــا توجه به اينكه اســتقالل همچنان مصدوم دارد، نميتوانيم شاهد حضور همه نيروها در بازي هفته دوم باشيم.

نبايد از يــاد ببريم كه اســتقالل بازيكناني همچون فرشــيد اسماعيلي و لئوناردو پادوانــي را در اختيار دارد كه فصل پيش نمايــش خوبي ارائه كردند. بي شك بازگشت اين بازيكنان استقالل را به تيمي پرمهرهتر بدل خواهد كرد و منصوريان را آزاد خواهد گذاشــت تا به بــازي گرفتن از اين دو عنصر تاثيرگذار هم بينديشد.

پادواني و اســماعيلي امــا با ادامه درگيــري بــا مصدوميــت نميتوانند همچنــان در تركيــب اســتقالل قرار بگيرند. فرشيد اسماعيلي با مصدوميتي از ناحيه رباط پا مواجه است و كشيدگي كــه در اين ناحيه ايجاد شــده موجب تداوم دوري اين بازيكن ميشــود. وي اكنون در كلينيك دكتر نوروزي مشغول انجــام برنامههاي تمريني اســت و به احتمال زيــاد ميتواند از دو هفته ديگر به تمرينات گروهي استقالل اضافه شود.

پزشــكان باشگاه اســتقالل البته هنوز درباره زمان بازگشــت اين بازيكن اظهارنظر رســمي نداشتهاند و اين خبر كه احتمــاال اســماعيلي دوهفته ديگر برمــي گردد هنوز از ســوي پزشــكان استقالل تاييد نشده است. درباره زمان بازگشــت پادو هم اطالعات دقيقي در دست نيســت اما خبرهاي تاييد نشده حاكي از بازگشــت اين بازيكن از هفته ســوم دارد و اگــر اتفــاق عجيبي رخ ندهد اين مدافع از هفته ســوم ميتواند اســتقالل را در بازيهــاي ليــگ برتر همراهي كند.

با اضافه شدن پادواني و اسماعيلي بيشــك شــرايط براي انتخاب تركيب اســتقالل بهتر هم خواهد شــد و آنگاه كادرفنــي اســتقالل ديگــر نميتواند بهانهاي درباره نتايج استقالل بياورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.