برومند: هم استقالل هم تيم اميد بهانه ميآورند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در حالــي كه همه پيش بيني شــروع توفاني اســتقالل را داشتند و از خريدهاي اين تيم تعريف و تمجيد ميكردند اما بازي اســتقالل در آبادان باعث شد تا اين روزها منصوريان مورد انتقاد شديدي قرار بگيرد. پرويز برومند دروازهبان ســابق استقالل در خصوص اين بازي پرحرف و حديث اينطور ميگويد: «نتيجه عادالنه بود، چرا كه نفت بازي خوبــي انجام داد و به نظر ميرســد امســال يكي از تيمهاي خوب شهرستاني باشــد. متأسفانه بازي اســتقالل هم به آن صورت چنگي به دل نزد.

البتــه اين تيم محــروم و مصدوم هم داشــت، غيبت بازيكنانش تأثيرگذار بود. با ايــن حال اميدوارم تا بازيها تمام نشــده، بازيكنان اســتقالل زودتر به مرز هماهنگي برســند. امروز از هــر مربي ميپرســيم، ميگويد بازيكنانمان هماهنگ نشــدهاند. در فوتبــال اين چيزها پذيرفتني نيســت. دليل شكست اســتقالل خوب بازي كردن خارجيهاي نفــت و همچنين گرماي هوا بود. اســتقالل بــه خاطر ايــن دو فاكتور نتوانست بازي خودش را انجام دهد.»

برومند با اشــاره به محروميت ســه بازيكن اســتقالل به دليل عدم حضور در اردوي تيم فوتبــال اميد ميگويد: ؟ «اين قانــون «چرت» تنها در فوتبال كشــور ما ديده ميشــود. محروم كردن بازيكن چه معنايــي دارد؟ هر بازيكني دوســت دارد براي تيم ملي كشــورش بازي كند. براي همكاري باشــگاهها با تيمهــاي ملي، بايد از ســالها پيش راهكاري پيدا ميكردند. اگر ســه بازيكــن اســتقالل در تيم اميد حضور داشــتند، تيم اميد چه گلي به سر فوتبال ايران مــيزد؟» برومند با انتقاد از نحوه عملكرد تيم اميــد مقابل تيم عمان ميگويد: «چه زماني ما به تيم اميد عمان باختــه بوديم كه اكنــون نتيجه را راحت واگذار ميكنيم؟ هــم تيم اميد و هم تيم استقالل براي داشتن بازيكنان بهانه خوبي پيدا كردهاند كه اگر فالن بازيكنان بودند، نتيجــه ميگرفتند. اين حــرف پذيرفتني نيست.»

دروازهبان ســابق استقالل اشارهاي به اين تيم در فصل جــاري كرده و ميگويد: «با يارگيري كه اســتقالل انجام داد، گفتم اين تيــم مدعي اصلي قهرماني اســت اما براي آن مديريت الزم است. استقالل مربي ميخواهد كــه اين تيــم را مديريت كند. اســتقالل ميتواند با اين تيم فعلي خود با اختالف قهرمان شــود. پرسپوليس هم تيم خوبــي دارد و به همراه اســتقالل مدعي هستند. ساير تيمها از جمله نفت آبادان هم تيم خوبي دارند اما اســتقالل و پرسپوليس مدعي اصلي قهرماني هستند. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.