پنهان كاري ادامه دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مشكل جباري چيست؟

دو مشــكل بزرگ سر راه جباري براي اســتقاللي شدن وجود دارد كه اولي گزارش ايفمارك است و دومي ليست پر استقالل! بعد از آنكه مسووالن ايفمارك اعــالم كردند اطالعاتشــان محرمانه اســت و نميتوانند وضعيت مصدوميت بازيكنان را اعالم رسمي كنند و تنها ميتوانند به صورت محرمانه اطالعات را به فدراســيون و باشگاه بدهند، خيليها دنبال اين موضوع رفتند كه ببينند وضعيت پزشــكي مجتبي جباري چگونه بوده است. در قدم بعدي اما مســووالن ســازمان ليگ هم از پاســخگويي در اين رابطه در مواجهه با رسانهها خودداري كردند تا وضعيت جباري همچنان بي پاسخ بماند و كسي نداند كه كار او به كجا ميرسد.

ايــن ابهام وقتي اســرارآميزتر شــد كه جباري با استقالل به آبادان هم نرفت و گفتند كارت بــازي او صادر نشــده اســت. حمايت منصوريــان از جبــاري در كالم البته همه را اميدوار كرد كه جباري در ادامه با اســتقالل خواهد بود امــا مصدوميت و خبر ممنوعه آن تنها مشكل همراهي جباري با استقالل نبوده و نيســت بلكه موضوع ديگري هم وجود دارد به نام فهرست.

فهرست استقالل كامال پر است و جا ندارد. در نتيجه استقالل بايد يك نفر را از ليست خارج كند و نظر منصوريان براي اين كار روي مگويان است كه اين موضوع هم مشكل را بيشتر ميكند چون قرارداد مگويان با استقالل به گونهاي است كه براي خارج كردن او از ليست بايد هم پول پارســال او را پرداخت كنند (ظاهرا بيشــتر قراردادش را طلب دارد) هم نيمي از قرارداد امسالش را به وي بدهند كه اين با توجه به شرايط مالي اســتقالل بسيار سخت اســت و زمان بر. در واقع در مجموعه استقالل كشمكشــي براي جباري وجود دارد و البته بايد ديــد گزارش ايفمارك در نهايت چگونه بوده اســت و آيا استقالل ميتواند مگويان را خارج و جباري را وارد ليست كند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.