عنايتي: انتقادها از استقالل منصفانه نيست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

رضاعنايتي مهاجم ســابق استقالل معتقد اســت كه نبايــد خيلي زود روي بازي اين تيم قضاوت كرد.

عنايتــي در ايــن بــاره ميگويد:«اســتقالل تيم بزرگي است و نبايــد روي يك بازي زود قضاوت كنيم. مگر ميشــود گفت با يك بازي شرايط تيم خوب اســت يا نه؟ من فكر ميكنم انتقادهايــي كه بابت يك شكســت به منصوريان ميشــود درســت نيســت. اســتقالل در تمام خطوط تقويت شده است و مطمئنا شــرايط خوب ميشود. بدن بازيكنان اســتقالل هنوز در شرايط مســابقه نيست و اين تيم هفته به هفته بهتر ميشــود و شــرايطش رو به رشد است.»كاپيتان ســابق استقالل در مورد بــازي ضعيف ايــن تيم هــم ميگويد: «استقالل ضعيف بازي كرد چون نفرات زيادي را در اختيار نداشــت. به هرحال هركدام از اين بازيكنان مهرههاي مهمي بودند و وقتي بازي كنند شــما تفاوت را خودتان احساس ميكنيد. هوا در آبادان بيش از ۰5 درجه است و در اين هوا راه رفتن هم سخت است چه برسد به اينكه بخواهيم فوتبــال بازي كنيم. انتقادها از استقالل واقعا منصفانه نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.