طباطبايي: استقالل شاداب نبود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

طباطبايي دروازهبان ســابق استقالل از نحوه عملكرد اســتقالل در بازي با نفت انتقاد ميكند. بازيكن ســابق استقالل در اين زمينه ميگويد: «استقالل در اين بازي اصال خوب ظاهر نشد. متاسفانه آن شادابي الزم را در استقالل نديدم و بيشتر اين تيم بي برنامه نشــان داد.» كارشناس فوتبال در ادامــه ميگويد: «برخالف اســتقالل، صنعت خيلي خوب و بــا برنامه بود. آنها خيلي ســرعتي و آماده نشــان دادند در حالــي كه اســتقالل در زميــن كند بود. البته شــايد گرماي هوا بي تاثير در بازي اســتقالل نبود اما نميتــوان تنها گرما را دليل بد بازي كردن اســتقالل دانست.» طباطبايي در خصوص شرايط اين تيم در هفتههاي آتي ميگويد: «االن براي قضاوت و انتقاد از اســتقالل زود است. بايد منتظر بمانيــم و ببينيم اين تيــم در هفتههاي بعدي چطــور نتيجه ميگيــرد. اميدوارم استقالل با هماهنگي بيشتر هفته به هفته بهتر شــود.» بازي ضعيف و دور از انتظار استقالل اين روزها باعث انتقاد شديد شده است و با اينكه استقالليها سعي ميكنند ايــن باخت را زير ســايه محروميتها گم كنند اما منتقدان اعتقاد دارند اســتقالل برنامهاي در اين بازي نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.