استقالل پير، نمره قبولي نگرفت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بســياري از كارشناســان معتقدند بزرگتريــن عامــل موفقيــت عليرضــا منصوريــان در نيم فصل دوم رقابتهاي ليگ شــانزدهم، محروميت از سوي فيفا و اجبار به اعتماد به جوانانش بوده است كه با توجه به خريدهاي آبيها در فصل نقل و انتقاالت، به نظر ميرسد اين رويه به دست فراموشي سپرده شده است.

در مقام مقايسه تيم فصل گذشته و تيم كنوني اســتقالل از نظر سني در ديدار مشــابه برابر نفت آبادان، تركيب آبيها ۰4 ســال مســنتر از تيم فصل پيش شده بود.

اســتقالل مدل 97 در آبــادان با ميانگين ســني ۸۱/۸2بــه ميدان رفت در حالي كه در فصل گذشــته اين تيم با ميانگين 24/5 ســال پــاي به ميدان گذاشت و با 3 گل نيز پيروز ميدان لقب گرفت.

بايد منتظر ماند و ديد با بازگشــت غايبان تيم استقالل و حضور در شرايط جوي مساعدتر، تيم منصوريان ميتواند روند بهتــري را در پيش بگيرد يا اينكه نظر برخي منتقدان اين ســرمربي مبني بر اينكه او روش كار كردن با ســتارهها را نميداند صحيحتر تلقي ميشود. شايد منصوريان مجبور شــود دوبــاره با كنار گذاشــتن بازيكناني كه به لحاظ اسمي بزرگ هستند، دوباره به بازيكنان جوان ميدان بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.