هفته اول گذشت، از پول خبري نشد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با وجود اينكه ليگ برتر شــروع شده بازيكنان اســتقالل هنوز ريالــي پول بابت پيش قراردادهاي خــود دريافت نكردهاند. در حالي كــه معموال قرار اســت بازيكنان تــازه وارد بعد از عقد قــرارداد و بازيكنان قديمــي پيش از شــروع فصــل ۰2 تا ۰3 در صد قــرارداد خود را دريافــت كنند، با اين حال اســتقالليها كه بيش از يك ماه اســت قراردادهاي خود را امضــا كردهاند هنوز پولي به حســاب شــان واريز نشده و ايــن موضوع براي باشــگاهي كه در نقل و انتقاالت تابســتاني ســتارههاي زيادي را جذب كرده كمي عجيب اســت. مشــكل اصلي براي بازيكنان تازه وارد استقالل است چراكه آنها با گذشــت حــدود 2 ماه هنوز نتوانستهاند براي خود مسكن تهيه كنند و اين موضوع ميتواند در ادامه كار آبيها را با دردسر بزرگي روبهرو كند. عجيب اين است كــه با وجود اينكه حامي مالي اســتقالل و پرسپوليس مشترك است مديران سرخهاي تهراني ۰2 درصــد از قراردادهاي بازيكنان خــود را پرداخت كردهاند امــا آبيها هنوز ريالي پول دريافت نكردهاند. گفته ميشود به دليل برگزار نشدن شــهرآورد در آلمان حامي مالي اعالم كــرده ۰3 درصد قرارداد بازيكنان اســتقالل را پرداخت نميكند كه اين تصميم حامي مالي استقالل ميتواند به اين تيم ضربه بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.