كمالوند: گرماي آبادان بيشتر به خودمان لطمه ميزند تا حريفان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

آنچه امروز در صنعت نفت آبادان ميبینیم، كلکسیوني از طلسمهاي شکسته شده است كه با پیروزي این تیم مقابل استقالل در هفته اول رخ داده است. همه اینها را هم باید به حساب فراز كمالوندي بنویسیم كه جدا از آباداني بودن مادرش، نخستین سرمربي غیربومي تیم صنعت است كه اینطور توانسته میان هواداران محبوب شود و هنوز نیامده دست به شکستن طلسم و شاد كردن هواداران بزند. او این روزها حتي پاي خود را كمي فراتر گذاشته و با دیدن شرایط زندگي آبادانيها به نوعي صداي مردم مظلوم شهر شده. مردمي كه به قول خودش نفس شان به صنعت نفت آبادان بسته است و بس. به همین خاطر است كه ميخواهد در كنار اینکه صنعت نفت را به رتبههاي باالي جدول برساند، تا جایي كه ميتواند درباره وضعیت زندگی شهروندان آبادانی نیز در رسانهها بحث كند و در این حوزه اثر بگذارد.

یك برد آوردید، چندین طلســم شکستید و حســابي محبوب شدید. شروع خوبي است.

خــدا را صد هزار مرتبه شــكر. همه اينهــا لطف خداســت و دعاي خيــر پدر و مادرم. خدا را شــكر كه اول كار رابطه خوبي بين مردم با ما و تيم صنعت ايجاد شد.

ماجراي این طلسمهایي كه درباره شان گفته بودید، چه بود؟

در ‪8 7،‬ ســالي كــه در ليــگ برتر كار ميكنــم، تا به حال بــازي اول را نبرده بودم و اين فصل اين طلســم خودم شكست و توانســتم ليگ را با برد شروع كنم. ضمن اينكه صنعت نفت هم ‪17 61،‬ ســال بود كه استقالل را در آبادان شكست نداده بود. خدا را شكر كه اين طلسمها شكسته شد.

اســتقبالي كه از این بازي شد، در آن گرماي هوا واقعا عجیب بود.

مردم ســنگ تمام گذاشتند. آنها در اين گرماي نزديك ۰6 درجه، از ســاعتها قبل از بازی به ورزشــگاه آمدنــد و منتظر ماندند تا بازي شروع شود. بعد هم تا دقيقه ۰۹ بي وقفه صنعت نفت را تشــويق كردند. اين مردم واقعا مظلوم هســتند و با امكانات ضعيف آبادان، نفس شــان بــه تيم صنعت وابســته اســت. به خاطر هميــن از رييس جمهوری محبوب مان خواستم كه به آبادان بيايند و اين شرايط را از نزديك ببينند.

این گرما اما حسابي باعث تحلیل رفتن بدن بازیکنان ميشود.

گرماي هــواي آبادان اتفاقا بيشــتر از تيمهــاي حريف به ضرر تيــم ما خواهد بود. تيمهــاي حريف يك روز ميآيند اينجا بازي ميكنند و ميروند اما اين ما هســتيم كه هر روز داريم در ايــن هواي گرم آبادان تمرين ميكنيم. اين موضوع قطعا روي تيم تأثير ميگــذارد و باعث تحليل رفتن انرژي بازيكنان ميشــود اما حضور هواداران باعث ميشــود همه اينها جبران شود و بازيكنان انرژي بگيرند.

خیليها بعد از این شکســت بابت وضعیت اســتقالل در این فصل اظهار نگراني كردهاند. شما این تیم را چطور دیدید؟

استقالل تيم خيلي خوبي است. يكي از پرمهرهترين تيمهاي ليگ اســت. به نظر من اين فصل اســتقالل يكي از شانسهاي مســلم قهرماني است. البته كه در اين بازي موقعيتهاي گل ما خيلي بيشتر از استقالل بود اما پيروزي مقابل استقالل به هرحال كار سادهاي نيست. من بابت اين پيروزي خيلي خوشــحالم. در هر صورت مــا نايب قهرمان فصل گذشته را بردهايم.

مرتضي اسدي هم كه در این بازي دچار آسیب دیدگي شد.

فكر نميكنم مرتضي مشكل خاصي داشته باشــد. من فكر ميكنم او به بازي با سايپا ميرسد. آسیب دیدگي زانوي كرار چطور؟

او هم تا ‪8 7،‬ روز ديگر مشكلش حل ميشــود. كرار با زانوي آســيب ديده مقابل اســتقالل براي ما بازي كرد. كرار در هر تيم ديگري بود با وضعيت آسيب ديدگي زانويش هرگز بــازي نميكرد و زانويش برايش قطعاً مهمتر بود اما به خاطر ما با آن شرايط و در حالي كه با تيم تمرين نكرده بود، بازي كرد و گل پيروزي ما را هم زد.

مــن خيلي به ايــن حرفها توجهي نميكنــم. خودم كــرار را به ايــران آوردم. هيچ كس به اندازه من كرار را نميشناســد و همانطــور كه گفتم او فصــل خوبي را در صنعت نفت خواهد داشت.

خواسته تان براي اینکه او پنالتي را بزند هم هیچ ارتباطي به پاسخ دادن به منتقدان نداشت؟

وا... نــه! پنالتيهــای صنعت نفت را كرار ميزند و او پنالتي زن اول تيم ما است. زماني هم كه تراكتور بودم او پنالتيهاي مان را ميزد چون واقعا در اين كار مهارت دارد.

به نظر ميرسد بازيهاي بعدي تان مقابل سایپا و پدیده راحتتر باشد.

من اصال به ليگ اينطور نگاه نميكنم. نفت ۵ روز بود كه جمع شــده بود و تا چند ســاعت قبل از بازي ارنج تيم مشخص نبود اما همان تيم آمد و سپيدرود را شكست داد. فوتبال در اين ليگ ســخت است و ما براي هر بازي برنامه ويژهاي داريم.

این صنعت نفت همان تیمي است كه ميخواستید؟

نــه. اين هنوز ۰۵ درصــد از تيم ما است. تاريخچه مربيگري من نشان ميدهد؛ تيمهايي كه من سرمربيشان بودهام در نيم فصــل دوم امتيازهاي بيشــتري ميگيرند. هفته پنجم يا ششم؛ بعد از تعطيلي ۰۲ روزه ليگ، ميتوانيد صنعت نفت واقعي را ببينيد. ما در آن تعطيالت اردويي برگزار میكنيم و به آمادگي كامل خواهيم رسيد.

كارشــکنيهایي كه قبل از لیگ درباره شان صحبت كرده بودید، هنوز هم اطراف تیم هست؟

ببينيــد ايــن كارشــكنيها همــه جا هســت. هميشــه هم افرادي هســتند كــه بخواهند بــا كارهايي كــه ميكنند و حرفهايي كــه ميزنند، خللي در كار ايجاد كنند امــا حاال ديگر مردم و بازيكنان ديدند كه انتقادهايي كه از ما ميشد بي دليل بوده و هست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.