گردان: مگر زير توپ زدن بازي ناجوانمردانه است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به نظر ميرسد شهاب گردان دروازهبان تيم فوتبال پديــده از تســاوي تيمش مقابل پيــكان رضايت دارد: «اوايل بــازي مقابل پيكان به گل رســيديم اما در نيمه دوم داور پنالتــي را بــراي آنها گرفت كــه وارد دروازه ما شــد و بازي با تســاوي به پايان رســيد. يــك امتياز براي شــروع بد نبــود اما ما ميتوانســتيم با ۳ امتياز هم بازي را ترك كنيم چرا كــه پيكانيها حمله خطرناكی نداشــتند و پيش از پنالتي نيز اتفــاق خاصي روي دروازه ما نيفتاد. البته پيكانيهــا مالكانهتر بازي كردند امــا تيم هجومي ميدان ما بوديــم.» او در واكنش به اظهارات رحمان احمدي دروازهبان پيكان مبني بر اينكه پديده فقط زير توپ زده ميگويد: «ما اينگونه بازي را نه تمرين ميكنيم و نه بلد هستيم كه زير توپ بزنيم. البته اين سبك بازي يا همان بازي مســتقيم، خالف فوتبال نيست و مگر ناجوانمردانه به حساب ميآيد كه ايراد داشــته باشــد؟ ما اينگونه فوتبــال بــازي نكرديم چرا كه اگــر اينگونه بود دقيقه ۳ بازي به گل نميرســيديم. تيم مــا كامــال هجومي در ميدان حاضر شد و مهاجري تعويضهايش هــم دفاعي نبــود و در هــر پســتي كه بازيكن تغيير داد، بازيكن هم پســت او را جايگزين كرد.» تقابل اين هفته او با سپاهان و كرانچار تماشايي خواهد بود: «سپاهانيها ليگ را خوب شروع كردند و گرچه نتيجه مناسبي به دست نياوردند اما از نظر فوتبالي از حريف خود ســر بودند. آنها يارگيري خوبي نيز انجام دادند . از سال گذشته كه من در پديده هستم بازيهاي خوبي را با سپاهان انجام دادهايــم به هر حال در ســال آخر حضور من در ســپاهان مربي هدايت اين تيم را برعهده داشت كه اعتقادي به من نداشــت. من حتي از ســپاهان مطالبات مالي هم ندارم و جداييام از اين باشگاه در كمال دوستي و آرامش بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.