نصرتي: علي كريمي بايد مربيگري را از باشگاه با ثبات شروع كند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد نصرتي درباره اينكه چه شــد از تصميــم خود براي خداحافظي از فوتبال منصرف شد و به نفت تهران پيوست اينطور ميگويد: «۲ فصل پيش در گسترش فوالد مصدوم شــدم. با اينكه تزريق آمپول باعث تشــديد مصدوميتم ميشــد اما به خاطر منافع تيم و برخي فشارها كه وجود داشت اين كار را انجــام دادم. پس از پايان فصل جراحي كردم اما آنچه انتظار نداشــتم اين بود كه مسووالن باشگاه و فراز كمالوند مرا به امان خدا رها كنند. يك فصل بعد يعني فصل گذشته دوســتان در گسترش فوالد تنهــا لطفي كه به من كردنــد اين بود كه اجازه دادنــد كنار تيم تمرين كنم و كمكم شــرايط مســابقه را پيدا كرده و حتي در ۲ بــازي تداركاتي هم بــه ميدان رفتم. در چنين شــرايطي حاضر بودم كه مسووالن باشــگاه با من قراردادي مشروط ببندند اما آنها اين كار را انجام ندادند و همين موضوع باعث شد كه هفته پنجم به پيشنهاد جدي خود از ماشينســازي پاســخ مثبت بدهم. ماشين ســازي از نظر مهره تيم خوبي بود اما يكدست نبود و هارموني خوبي نداشت. پس از اين موضوع شــرايط طوري شد كه به گســترش فوالد برگــردم و 6 يا 7 بازي هم انجام دهم. متاســفانه در اين بازگشت كســاني از درون خود باشــگاه و تيم مرا با اين عنوان كه فوتبالم تمام شده ميزدند و اين درحالي بود كه در 6 يا 7 بازي كه من براي گســترش انجام داده بودم تيم باخت نداشت و آمار هم چيز ديگري نشان ميداد. پيشــنهاد نفت را پيشــنهاد خوبي ديدم و انگيزه شــخصي زيادي داشــتم كه در تيم ريشهداري مثل نفت نشان دهم كه فوتبالم تمام نشــده است و اصال به شــرايط مالي اين باشــگاه توجه نكردم.» او درباره حضور چند هفتهاي علي كريمــي در نفت تهران ميگويد: «كريمي سه هفتهاي كه در نفت كار كرد زحمات زيادي براي تيم كشــيد و نظر شــخص من اين اســت كه با توجه به شناختي كه از علي كريمي دارم و همچنين پتانســيلي كه او در عرصــه مربيگري دارد بهتر است كارش را در باشگاهي شروع كند كه ثبات داشــته و درگير مسائل حاشيهاي نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.