ربيعي جوانترين، بگوويچ پيرترين مربي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازي دادن بــه او در این وضعیت ارتباطي به تســویه حســاب تان با منتقدان جذب كرار نداشت؟

ليگ يك از 16 مرداد آغاز ميشــود كه در بين سرمربيان تيمهاي اين ليگ، تنها يك مربي خارجي وجود دارد و آن هم وينگو بگوويچ، مربي كروات نامآشنايي است كه بيشترين سابقه را ميان مربيان خارجي فوتبال ايران دارد. بهنظر ميرسد برخالف باشگاههاي ليگ برتري، مديران باشگاههاي ليگ يكي مربيان داخلي را از گزينههاي خارجي براي تيمهاي خود مفيدتر ميدانند. هرچند هنوز فصل شــروع نشده ولي بايد بــهزودي به انتظار تغييــرات پيدرپي در تيمهاي ليــگ يكي ماند. آمار بــاالي تعويض ســرمربيان ليگ يك در كشورمان و كمطاقتي مديــران عامــل و مالكان تيمهــا، نقطه ضعف پررنگ اين ليگ اســت كه همه ساله شاهد آن هستيم. نگاهي مياندازيم به سكانداران نيمكت تيمهاي ليگ دسته اول در فصل 7۹ – 6۹ و به محمد ربيعي سرمربي بادران تهران ميرسيم كه با 7۳ سال سن جوانترين و وينگــو بگوويچ با حدود ۰7 ســال ســن پيرترين مربي ليگ يك اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.