بغالني: چيزي از استقالل كم نداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين بغالنــي مدافــع تيم فوتبال نفتآبادان تيمش را شايسته پيــروزي مقابل اســتقالل ميداند: «پارسال زماني كه خطر سقوط ما را تهديــد ميكرد و در يكي از ديدارها بايد به مصاف پرسپوليس ميرفتيم و اگر نميبرديم كارمان بسيار سخت ميشــد، خيلــي از هــواداران به ما ميگفتند كه حاضرند، سقوط كنيم ولي در اين بازي پيروز شويم. خدا را شكر ميكنم كه با تالش بازيكنان و نكاتي كه كادر فني به ما گفته بودند، توانستيم آنها را بهخوبي نيز در زمين اجرا كنيم و مــزد زحماتمان را در ديدار برابر اســتقالل تهران بگيريم. پيــروزي در بــازي اول، اين نويد را ميدهد كه امسال شــاهد يك تيم خــوب و فوتبال برزيلي خواهيم بود. به هر حال هفتههاي اول ليگ است و از هفتههــاي چهارم، پنجم به بعد نتايج با اهميتتر خواهد شــد، چرا كه تيمها شــكل واقعي خود را پيدا خواهنــد كرد. اســتقالل تهران تيم خوبــي اســت و ما هــم نفتآبادان هســتيم و چيزي از ايــن تيمها كم نداريم.»

آنها ايــن هفته با ســايپا بازي دارنــد: «اين بــازي باتوجه به تغيير و تحوالتي كه در ســايپا ايجاد شده است و ســرمربي خوبي كه اين تيم دارد، ســخت خواهد بــود ولي اگر همچون بــازي با اســتقالل تهران مقابل سايپا ظاهر شويم، فكر ميكنم از اين مســابقه هــم نتيجه خواهيم گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.