احمدي: تیم ما نگرش دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

8 مرداد روز خاصي براي رحمان احمدي است. براي دروازهبان پيكان كه سالها در سايپا بازي كرد و با اين تيم بهعنوان قهرماني رسيد.

در بازي هفتــه اول مقابل پديده مشهد تصور نميشــد، تيمتان در خانه به مساوي برســد اما حتي نزديك بود شكست بخوريد كه در دقايق پاياني گل زديد و بازي را مساوي كرديد...

بازي بدي نبود. ما يك اشتباه كرديم كه متاسفانه اول بازي گل خورديم. در ادامه خيلي بهتــر كار كرديم و موقعيتهاي خوبي به وجود آورديم كه نتوانستيم از آنها به خوبي اســتفاده كنيم. در كل بازي اول خيلي خوب بود كه ميتوانســتيم برنده باشيم اما كمي بيدقــت بوديم كه اگر دقت كافي داشــتيم، ميتوانســتيم بــه اولين 3 امتيــاز در ليگ هفدهم برسيم. متاســفانه نشد اما يك اتفاق مهم افتاد كه آن هــم ناراحتي بازيكنان بعد از بازي بود. اين مساله نشان ميداد بچهها به خودباوري رسيدند كه ميتوانيم برنده باشيم.

فصل گذشته پيكان خيلي خوب كار كرد و توانســت عنوان پديده ليگ را از آن خود كند، فكر ميكنيد اين فصل هم ميتوانيد پديده باشيد؟

صددرصــد. بازيكنــان خيلي خوبي داريــم كه ميتوانيم بــه موفقيتهاي خوبي برســيم. اگر به نوع بازي و نگرش تيم دقت كنيد، متوجه ميشــويد تيــم خوبي داريم كه اهداف بزرگــي را دنبال ميكند. مطمئن باشيد اين فصل هم بازيهاي خوبي از پيكان خواهيــد ديد و به دنبال نتايج خوب خواهيم بود. ما فصل گذشته جايگاه خوبي در ليگ به دست آورديم كه تالش ميكنيم اين جايگاه را بهتر كنيم. البته اگر دســتورات تاكتيكي كادرفني را به نحو احسن انجام دهيم.

گفته ميشــود پيــكان اين فصل به دنبال سهميه آســيا است. به نظرت ميتوانيد به اين عنوان دست پيدا كنيد؟

صددرصــد همينطــور اســت و مــا هدفمــان را روي كســب ســهميه آســيا گذاشــتيم. اميــدوارم بهتر از فصــل نتيجه بگيريم. البتــه بايد با تمركز كامل در بازيها شــركت و دستورات تاكتيكي را به خوبي و با كمترين اشتباه اجرا كنيم.

وقتي گادوين منشا از تيمتان جدا شــد خيليها ميگفتند ضربه بزرگي به پيــكان وارد خواهد شــد اما ظاهرا جايگزينهاي خوبي بــراي او انتخاب شدند كه جاللي هم معتقد است نفرات جديد شــايد حتي بهتر از منشــا هم باشند...

بازيكنانــي كه آقــاي جاللي انتخاب كــرده، هنوز به تيــم اضافه نشــدند و قرار اســت يكي از آنها از امروز بــه تمرين بيايد. به هر حال آقاي جاللي بــازي اين بازيكنان را ديده و وقتي انتخاب شدند يعني ميتوانند به تيم كمــك زيادي كنند. به هر حال زمان ميبرد اين نفرات آماده و هماهنگ شوند كه اميدوارم بتوانند براي تيم مثمر باشند. منشا، سيامك نعمتي و ســياوش يزداني بازيكنان خوبــي بودند كه براي پيــكان خيلي زحمت كشــيدند اما جايگزينهاي خوبي براي آنها آمــده. از بختيار رحمانــي و مهدي مومني گرفته تا حجت حــقوردي، رزاقپور ...و كه جزو بهترينها هســتند. پارســال كسي فكر نميكرد منشا، منشــا شود اما او قابليتهاي خوبي داشــت كه بــا دســتورات كادرفني توانست آنها را به نمايش بگذارد. بدون شك نفرات جديد هم ميتوانند قابليتهايشــان را به خوبي نشان دهند. به هر حال براي منشا، نعمتي و يزداني در تيمهاي جديدشان آرزوي موفقيت ميكنم. اين انتقالها باعث شد بقيه بازيكنان با انگيزه باالتري كار كنند.

هفته آينده با پارس جنوبي در شهر جم بازي داريد. اين بازي با توجه به هواي گرم جنوب، سخت به نظر ميرسد...

بله، ما در ايــن بازي 2 حريف داريم. گرمــا و پارس جنوبي كه از حمايت هواداران پرشورشان هم بهره ميبرند. به خاطر همين قبل از شــروع بازي سعي ميكنيم تمريناتي انجام دهيــم كه در مقابل هــر 2 حريف به موفقيت برسيم.

ديروز مراسم تكريم ابراهيم صادقي برگزار شد تا همتيمي سابقتان رسما از فوتبال خداحافظي كند، اين مراســم را چطور ديدي؟

خوشــحالم كه به اين مراسم دعوت شــدم. صادقي وفادار به باشگاه بوده و هست و با تعصــب و اخالق خوبش هميشــه جزو بهترينها بــوده. او بااخالقترين كاپيتان بود كــه در فوتبال به حق واقعياش نرســيد. به هر حال من به او خســته نباشيد ميگويم و اميدوارم در ســمت جديدش كه در كادرفني حضور دارد موفق باشد و حداقل در مربيگري به حقش برسد.

اين مراســم در روز تولد شما هم برگزار شد. تولدتان را تبريك ميگويم و ميخواســتم بپرسم حاال كه 37 ساله شدي، فكر ميكني تا چه زماني بتواني فوتبال را ادامه دهي؟

ممنــون از تبريكتان. من هميشــه گفتــم تا زماني كه بدنم جواب بدهد و بتوانم براي تيمم مثمر باشــم، ادامه ميدهم. فعال زمان خاصي براي خداحافظي در نظر نگرفتم و بايد ببينيم تا چه زماني ميتوانم بازي كنم. هفته دوم

پنجشنبه ۲۱ مرداد ۶۹ تراكتورسازی تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 1۹:30 سپيدرود رشت- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه و ساعت متعاقبا اعالم میشود. فوالد خوزستان- نفت تهران، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:4۵ سايپا- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت 20:30

جمعه 3۱ مرداد ۶۹ پارس جنوبی جم- پيكان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. ذوبآهن اصفهان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه فوالد شهر، ساعت 20:30 پديده مشهد- سپاهان اصفهان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. استقالل- استقالل خوزستان، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 21 هفته سوم

پنجشنبه ۹۱ مرداد ۶۹ نفت تهران- پرسپوليس، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:4۵ استقالل خوزستان- سايپا، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:30 گسترش فوالد تبريز- سپيدرود رشت، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت ۵4:۹1

جمعه ۰۲ مرداد ۶۹ سياهجامگان مشهد- فوالد خوزستان، ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود، ساعت 20:30 پيكان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهدای شهرقدس، ساعت 20:30 صنعتنفت آبادان- پديده مشهد، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 سپاهان اصفهان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 20:30 استقالل- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:4۵ هفته چهارم چهارشنبه ۵۲ مرداد ۶۹ پرسپوليس- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:4۵

پنجشنبه ۶۲ مرداد ۶۹ سايپا- استقالل، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:4۵ تراكتورسازی تبريز- نفت تهران- ورزشگاه يادگارامام (ره) تبريز، ساعت ۵4:۹1 ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 20:1۵

جمعه 7۲ مرداد۶۹ فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:30 پديده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپيدرود رشت- پيكان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته پنجم

سهشنبه ۱3 مرداد ۶۹ استقالل- پديده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:30 سايپا- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت 20:1۵ صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:1۵ پيكان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 20:1۵ سياهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپيدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت 20:1۵ گسترش فوالد تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، (روز و ساعت اين بازی به علت حضور پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا متعاقبا اعالم میشود) *ديدار تيمهايی كه بازيكنانشان در اردوی تيم ملی حضور ندارند در روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم شهريور۶۹ برگزار میشود هفته ششم

پنجشنبه 3۲ شهريور ۶۹ نفت تهران- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه تختی تهران، ساعت ۵4:۹1 فوالد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:00 سپيدرود رشت- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت۵4:۸1

جمعه ۴۲ شهريور ۶۹ پارس جنوبی جم - استقالل تهران، ورزشگاه تختی جم بوشهر، ساعت 20:00 تراكتورسازی- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 1۹:00 ذوبآهن اصفهان- استقالل خوزستان، ورزشگاه فوالد شهر اصفهان، ساعت ۵4:۹1 پديده مشهد - سايپا، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود.

يكشنبه ۶۲ شهريور ۶۹ پرسپوليس- پيكان تهران، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:00

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.