كار سخت دخسوس بعد از ٤ گل خورده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فرناندو دخســوس براي ششــمين بار در يك بازي ليگ برتر، بيش از يك گل از تيم حريف دريافت كرد. فرناندو دخســوس دروازهبان برزيلي با درخشــش و قهرماني در اســتقالل خوزســتان خود را به چهره برتر و دروازهبان ســال ايران تبديل كرد، او در ليگ پانزدهم موفق شــد 17 بار كلينشيت كند و تنها 14 بار دروازه خود را در تمام فصل باز شده ديد. دخسوس در ليگ پانزدهم فقط در بازي با پرسپوليس در تهران در يك بازي بيش از يك گل خورد و در ليگ شانزدهم كه در گسترش حضور داشت تنها در 4 بازي بيش از يك گل خورد؛ بازي با فوالد، اســتقالل تهران و تراكتورســازي. او حاال در ليگ هفدهم مقابل پارس جنوبي 4 بار دروازهاش را باز شده ديد كه اين مساله انتقاداتي به دنبال داشت. با اين وضعيت بايد ديد لوكا بوناچيچ باز هم به او اعتماد ميكند كه از دخسوس مقابل ذوب استفاده كند يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.