مراسم تكريم ابراهيم صادقي و رونمايي از لباس سايپا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مراسم رونمايي از لباس اصلي سايپا و تكريم ابراهيم صادقي، كاپيتان سابق تيم ديروز (يكشنبه) در هتل اسپيناس پالس برگزار شــد. تيم سايپا در اولين بازي خود در ليگ برتر ميهمان سپاهان بود و براي همين با لباس دوم خود در اين بازي حاضر شــد. بر همين اساس، طبق برنامهريزيهاي صورت گرفته در باشگاه ســايپا، ديروز (يكشنبه) مراسم رونمايــي از لباس اصلي اين تيم برگزار شــد. همچنين در اين جلسه از ابراهيم صادقي كاپيتان ســابق ســايپا و مربي فعلي اين تيم كه بــه «نارنجي وفادار» ملقب شده، تجليل شــد و قرعهكشي يك دســتگاه اتومبيل بــراي هواداران اين تيم صورت گرفت. اين مراســم در واقع مراسم رسمي خداحافظي ابراهيم صادقي از فوتبال بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.