المپيك لندن آلودهترین المپيك تاریخ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مســابقاتي را كه قول داده بودند پاكترين المپيك تاريخ باشد، در حال حاضر و با توجه به شواهد و مدارك موجود بايد آلودهترين المپيك تاريخ بدانيم. ايــن بــاور را كميتــه بينالمللي المپيــك در ذهنمان نشانده؛ با پيگيريها و بررســيهاي دوباره آزمايشهايي كــه از ورزشــكاران حاضر در المپيكهــاي 2008 پكن، 2012 لنــدن و 2016 ريو گرفته شــده بــود. بزرگترين بحــران را رقابتهاي دو و ميداني المپيك 2012 رقم زد؛ جايي كه مدارك و مســتندات نشان ميدهند كه از بين فيناليستهاي اكثر رشتهها، دستكم يك نفر مشكوك به استفاده از مواد نيروزاست. اين ادعايي اســت كه روزنامه ديليميل انگليس منتشــر كرده و در توضيح آن نوشــته: «در سايه پرونده دوپينگ گسترده در روسيه، موارد باقيمانده از المپيك لندن يك بار ديگر آزمايش شــده كه نتايج آن بســيار شوكه كننده اســت. چرا كه از بين 656 فيناليســت مــواد مختلف دو وميداني در المپيك لندن، 87 نفر 13( درصد) پيش از آن دســتكم در يك پرونده دوپينگ حضور جدي داشتهاند؛ تقريبــا از هر 7 نفــر، يك نفر. بين فيناليســتهاي مواد مختلف رقابتهــاي دو و ميداني المپيك لندن، 138 نفر 21( درصد) براي مدتها با دوپينگ ارتباط داشتهاند و يا از سرمربي، مديران برنامه و پزشك دخيل در پروندههاي دوپينگ استفاده كردهاند. اين گروه از افراد كساني را هم كه در دوران حرفهاي خود دســتكم يك بار دوپينگ كردهاند يا دستكم يك بار از انجام آزمايش دوپينگ گريختهاند، در بر ميگيرد؛ اگر چه اين افراد هرگز محروم نشدند و دوپينگ آنها توسط گروه هكر «فنسي بيرز» كه سال گذشته پروندههاي مخفي وادا را منتشر كرد، تاييد شده است. بــه بيان ديگــر 34 درصد حاضــران در رقابتهاي دو و ميدانــي المپيك لندن يا پيش از آن دوپينگ كرده بودند يا در تيم خود كسي را داشتند كه در پروندههاي دوپينگ حضور داشته است. تعجببرانگيز نيست كه بدانيم روسيه بدترين وضعيت را در اين رقابتها داشته. از بين 53 ورزشــكار روس حاضر در فينال مواد مختلف رقابتهاي دو و ميداني 29 نفر با دوپينگ ارتباط داشتهاند كه 3 نفر از مدالآوران اين كشــور تا امروز مجبور شدهاند مدالهاي خود را به دليل مثبت اعالم شدن نتيجه آزمايش دوپينگشــان پس بدهند. البته اين بحران را به هيچوجه نبايد مختص روســيه بدانيم چرا كه گريبان كشــورهاي بســياري را گرفته و در واقع يك بحران بينالمللي است. نمونهاش 4 ورزشكار تركيهاي حاضر در فينال مواد مختلف كه با دوپينگ در ارتباط بودهاند. ســهم جاماييكا 21 نفر است اما بالروس وضعيت بسيار بدتري دارد چرا كه نيمي از 14 ورزشــكار اين كشــور كه به فينال مواد مختلف آن رقابتها رسيدند، با دوپينگ در ارتباط بودهاند. آلودهترين رقابت المپيك لندن- و آلودهترين رقابت تاريخ دووميداني المپيك- رقابت 1500 متر زنان است. 5 نفر از 9 نفر برتر آن رقابت پيش از رقابتهاي المپيك لندن به دليل انجام دوپينگ محروميت داشــتهاند. دو نفر از آنهــا در نهايــت مدالهاي طال و نقره ايــن رقابتها را كســب كردند و بعدها مجبور شدند به دليل دوپينگ در اين رقابتها مدالهايشــان را پس بدهند كه هر دوي اين ورزشكارها تركيهاي هســتند. پيش از اين وزنهبرداري و بوكس هم پروندههاي مفصل دوپينگ ورزشــكاران حاضر در اين رقابتها را بررسي كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.