«یك»هاي ناكام

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

البته كه پرگل بودن بازيها جذابيتي دوچندان به فوتبال ميبخشد اما اين گل زدنها و گل خوردنها بعــد ديگري هــم دارد كه ميتــوان آن را ناكامي دروازهبانها خواند. اتفاقي كه در هفته نخست فصل رخ داد و جــز وحيد شيخويســي، عليرضا بيرانوند و ناصر ســاالري كه دروازههايشــان را بســته نگه داشــتند، بقيه دروازهبانها روز موفقي نداشتند. از بين آن ســه دروازهبان اما بايد وحيد شيخويسي را بهترين دروازهبان هفته اول ليگ هفدهم لقب داد. او در شــرايطي موفق شــد دروازه تيمش را بسته نگه دارد كــه چندين و چنــد موقعيت خطرناك تراكتورسازي را مهار كرد. گل نخوردن شيخويسي در نخســتين بازي فصــل با مهــار موقعيتهاي بســياري ثبت شــد و اغراق نيســت اگــر بگوييم اســتقالل خوزســتان نخســتين پيروزياش را به اين دروازهبان مديون اســت. عليرضــا بيرانوند هم كه فصل پيش لقب «آقاي كلينشــيت» به او داده بودنــد، انگار ميخواهد ركــوردش را در اين فصل هم تكــرار كند. او يكي از ســه دروازهباني بود كه در هفته نخست ليگ گل نخورد؛ اگر چه بر خالف شيخويســي، بيرانوند در بازي با فــوالد كار تقريبا راحتي داشــت چرا كه مدافعان پرســپوليس مانع رسيدن توپ به دروازه اين تيم ميشدند و او بدون حتي يك مهار قابل توجه، موفق شــد در نخستين بازي فصل دروازهاش را بسته نگه دارد. دروازهبــان صنعتنفــت هم با درخشــش مقابل اســتقالل موفق شد دروازه تيم آباداني را بسته نگه دارد. ناصر ســاالري كه شــايد خيليها به او اميد نداشــتند، موقعيتهاي اســتقالل را كه همهاش نصيب حسن بيتسعيد ميشد، با عكسالعملهاي به موقعــش مهار كرد تا تيمــش در ديدار با نايب قهرمان ليگ شــانزدهم دســت پر از زمين خارج شود. ناصري هم مثل شيخويســي و بيرانوند حاال يك بــازي بدون گل خــورده را در كارنامه دارد و بيراه نيســت اگــر بگوييم يكــي از داليل پيروزي صنعتنفت بود. البته سه دروازهبان ديگر هم بودند كه در جريان بــازي گل نخوردند. مهدي رحمتي (استقالل)، محسن فروزان (پارس جنوبي) و شهاب گــردان (پديــده) در هفته اول هر كــدام يك گل خوردند اما از روي نقطه پنالتي. عجيبترين ركوردهاي هفته نخست اما در اختيار فرناندو دخســوس است كه در يك بازي دو ركورد را به نــام خود ثبت كرد؛ بيشــترين گل خورده و تنها پنالتي مهار شــده اين هفته. دروازهبان برزيلي گســترش فوالد اگر چه يك پنالتي را مهار كرد اما 4 گل از پــارس جنوبــي تازهوارد خــورد تا نامش همچنان بر سر زبانها باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.