بائو، شاكي مشترك سرخابيها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

طلبكاران پرسپوليس و استقالل را اگر بخواهي بشماري، زمان كم ميآوري. اين دو باشگاه آنقدر بدحسابي كردهاند كه همه جاي دنيا شاكي دارند و انگار ديگر حتي از محروميت و كســر امتياز هم نميترسند وگرنه چطور ميشود به اين همــه طلبكاري كه هر روز در خانهات را ميزنند، بيتوجه باشــي؟ پرسپوليس را كه همين حاال خطر كسر امتياز تهديد ميكند اما مانوئل ژوزه و دستيارانش تنها شــاكيهاي اين باشگاه نيستند چرا كه همه قرمزپوشان ديروز و امروز هم يا شكايت كردهاند يا تهديد. ميثم بائو يك نمونه از همين طلبكاراني اســت كه البته گفته ترجيح ميدهد دوستانه پولش را بگيرد اما هيچ بعيد نيســت كه او را هم به شكايت مجبور كنند. جالب اينكه او هم از پرســپوليس طلبكار است، هم از اســتقالل و هم از تراكتورسازي و از ترس ممنوعالخروج شدن است كه افتاده دنبال طلبش. اين چيزي است كه خود ميثم بائو به زبان آورده: «پس از گذشــت 10 ســال هنوز موفق به دريافت مطالباتم از باشگاههاي اســتقالل، پرسپوليس و تراكتورسازي نشدهام و هر لحظه امكان دارد ممنوعالخروج شــوم. نزديك به 900 ميليون از اين ســه باشــگاه پول طلب دارم و دنبال اين هســتم كه براي گرفتن حق و حقوقم در هفته جاري به ديدن مديران باشــگاهها بروم و به صورت دوستانه تسويه حســاب كنم. البته هنوز نه از پرسپوليس شكايت كردهام و نه از استقالل و تراكتورسازي اما قرار شــده طي روزهاي آينده با وكيلم به ديدار مسووالن اين باشــگاهها بروم و پولم را بگيرم. اگر هم موفق نشوم، مجبورم از هر سه باشگاه شكايت كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.