پاتریس را پيدا كنيد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«آدم نبايــد يادش برود از كجا آمده. ميتوانيد مرا پيدا كنيد؟ » پاتريس اورا تعقيبكنندههايش در اينســتاگرام را به اين چالش فراخوانده. اين بازيكن 36 ساله را در رديف پايين، گوشه سمت راســت ميبينيم. بازيكني با اصالت سنگالي كه پيراهن تيمملي فرانســه را به تن دارد و بيشترين ســالهاي بازيگرياش را در منچستريونايتد گذرانده. جالــب اينكه اورا در ابتدا مهاجم بود. بد نيســت بدانيد پاتريس اورا پيــش از ايــن به طــور همزمــان بهعنوان كاپيتــان براي منچســتريونايتد و تيمملي فرانســه بازي كرده است. او فوتبال حرفهاي را از مارســاال آغاز كرد، 17 ســال بعــد از آن پيراهن تيمهــاي مونزا، نيــس، موناكو، منچســتريونايتد و يوونتوس را پوشــيد و حاال هم در ليگ دسته اول فرانسه براي مارسي بازي ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.