قهرمان معلول ویمبلدون در انتظار فرزند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جردن ويلي، قهرمان تنيس دابل روي ويلچر در ويمبلدون اعالم كرد كه منتظر تولد اولين فرزند خود اســت. ايــن يعني كه او در دوران بارداري، قهرمان ويمبلدون شده است. اينطور كه نشريه تلگراف خبر داده، ويلــي 25 ســاله در هفته يازدهم بارداري خود در مســابقات دابل روي ويلچر ويمبلدون قهرمان شــده است. ويلي تا امروز 10 بار قهرمان گرنداســلم شده و دو بار هم در مســابقات پارالمپيك مدال برنز كسب كرده است اما احتماال دستكم تا يك سال آينده او را در ميدان نخواهيم ديد. چيزي كه خود ويلي هم آن را تاييد كرده و دربارهاش گفته: «ما بعد از ريو تصميم گرفتيم بچهدار شويم اما فكر نميكردم آنقدر حالم بد ميشود. فعال كه نميتوانم مسابقه بدهم اما فكر كنم بعد از يك سال يا 18 ماه دوباره به مســابقات بازگردم. بايد ببينم شــرايطم چگونه ميشود. مطمئنا ورزشــكاران زن حرفهاي ميتوانند با مادر بودن به كار خود ادامه دهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.