بیشباهت به هالیوود

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آقا با كلي شــوق نشستيم نبرد امير علي اكبري با حريــف آمريكايياش را ببينيم. هنوز شــروع نشــده كه طرف عين يك تپه چمن خورد زمين و تســليم شــد! دعوا هم بلد نبود. كال در طول نبرد دوبار پايش را عين اين آدمهاي دعوا نكرده آورد باال و بعد هم عين چي كتك خورد! اكبري كه خودش بود ولي ما از حريف آمريكايي خيلي انتظارمان بيشتر بود. با اين فيلمهاي هاليوودي كه ما ديــده بوديم فكر ميكرديــم االن طرف ميآيد يك نبــردی ميكند كــه گلهاي قالي پرپر شــوند اما خــودش را در دو دقيقه با گريه و صورت خونين بردند بيرون! االن آحاد ملت ما اين ســوال برايشان پيش آمده كه گالبي! تو كه هيچي بارت نيست چه مرگت بود اين همه براي ما كري بخواني؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.