دورهمی‌در‌جشن‌برتری ‌نها

اوج ناهماهنگی، اوج بیبرنامگی

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پنجعلی: وسط مراسم به من زنگ زدند نامجومطلق: به اين رفتارها عادت كرديم پاشازاده: دعوتنامه رسمی ندادند، به مراسم نرفتم خليلی: برای اهدای جوايز به اندازه كافی مسوول بود نكونام دعوت فدراسيون را نپذيرفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.