بختيار رحماني: كاش كاوه و ساسان هم جايزه ميگرفتند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

برترین های سال حق پرسپولیسيها بود

بختيار رحماني بعد از اينكه روزهاي سختي در استقالل گذراند، به فوالدخوزستانرفتتادرآنجابهروزهاياوجشبرگردد.رحمانيدرفوالد هم به خوبي درخشيد و خوب كار كرد اما وقتي به پايان فصل رسيديم، او اين تيم قرمزپوش اهوازي را ترك كرد و به پيكان رفت. به جايي كه مجيد جاللي سرمربيگري آن را به عهده دارد. بختيــار رحماني كه اميد زيادي به بازگشت به تيم ملي دارد، در مورد داليل حضور در پيكان، شرايط تيمش، انتخاب برترينهاي فوتبال ايران ...و صحبت ميكند.

خدا را شکر وضعیت خوبي داریم. یکي، 2 بازیکن جدید هم به تیم اضافه شــدند که تمریناتشان را شروع کردند. در کل شرایط خوبي داریم.

یکي از بازیکنان جدیدي که قرارداد بســت هنوز بــه تمرین تیم نیامده اما کادرفني کــه تمرینات و بازيهاي آنها را دیده بود، رضایت داشــت که امیدواریم بتوانند انتظارات را برآورده کنند و مثمر باشند. در کل تیم خوبي داریم که ميتواند به خوبي بدرخشد.

کادر فني اول از همه به دنبال این اســت که تیم یکدســت و خوبي داشته باشــیم. ما کادرفني خوبي هم داریم. از آقامجید (جاللي) کــه قبال با او کار کردم گرفته تا صالح، مطهري ...و که همیشه جزو بهترینها هستند. ضمن اینکه امسال به جوانها نگاه ویژهاي شــده و هر روز بازیکنان جوان زیادي سر تمرین ميآیند تا بهترین آنها انتخاب شــود. نکته جالب این اســت که همه آنها با استعداد هستند و ميتوانند در آینده حرفهاي زیادي براي گفتن داشته باشند.

به امید خدا. من به خاطــر همین به پیکان آمدم. خیلي از هواداراني که من را ميدیدند ميپرســیدند چرا در فوالد نماندم و یا چرا به تیم دیگري نرفتم اما باید بگویم اولویت من کار کردن با آقاي جاللي بود. آقاي جاللي همیشــه به من کمک ميکند و انگیزهام را باال ميبرد. به امیــد خدا با این تیم و کادرفني ميخواهم بهتر از همیشه شوم. مشــکالتي بود که ترجیح ميدهم در مورد آن صحبت نکنم اما فقط این را ميگویم که براي بیرون آمدن از فوالد، بختیار رحماني مقصر نبود.

من فکر ميکنم پرسپولیســيهایي که جایزه گرفتند مستحق این عناوین بودنــد. آنها خیلي خوب کار کردند و حقشــان بود. فقــط اي کاش کاوه رضایي و ساسان انصاري هم ميتوانســتند جایزه ببرند. هم کاوه و هم ساسان فصل گذشته خیلي خوب کار کردند و جزو بهترینها بودند ولي به هر حال پرسپولیسيها خیلي مستحقتر بودند. چرا که نه. من تمام تالشــم را ميکنم و ميخواهم یکي از بهترینهاي لیگ باشم.

تمام تالشمان این است که بهتر از فصل گذشــته باشیم. البته بهتر بودن به حرف زدن نیست و باید سخت کار کنیم. ما تمرینات فشرده و خوبي داشتیم که باید ثمره این ســختيها را ببینیم. کادرفني هم به دنبال این است که نتایج بهتري نسبت به فصل قبل بگیریم و جایگاه خوبي داشته باشیم. این کامال طبیعي است که هر کسي و هر تیمي دوست دارد پیشرفت کند و نسبت به قبل بهتر باشد که پیکان هم همینطور است.

بله، رســیدن به سهمیه آسیا دستنیافتني نیســت. 2 جام هر فصل وجود دارد که تیمهاي زیادي به دنبال آن هســتند. ما ميخواهیم بهتر از قبل باشــیم و ســهمیه آسیا را بگیریم. امیدوارم این بهتر شدن با جام همراه باشد. هر چند که کار سختي است.

بازي اول خیلي سخت است. ما دقیقه 3 گل خوردیم که این مساله روي تیم خیلي تاثیر منفي گذاشت. به هر حال تیمها هنوز شکل نگرفتند و با توجه به حضور چند بازیکن جوان و جدید کار براي جبران سخت ميشود. ما تالش ميکنیم رفته رفته بهتر شــویم. البته در بازي مقابل پدیده هم ميتوانستیم بازي را ببریم اما این اتفــاق نیفتاد که بعد از بازي هم آقا مجید و هم بازیکنــان خیلي ناراحت بودند. در نهایت به دنبال این هستیم که هم کم گل بخوریم و هم گل بیشتري بزنیم.

اوضاع پيكان اين روزها چطور است؟

فكر ميكنــي بازيكنان خارجي جديدي كه به تيم اضافه شــدند، ميتوانند ستارههاي جديد پيكان شوند؟

پس پيكان اين فصل به دنبال جايگاه بهتري نسبت به فصل گذشته است؟

بختيار رحماني ميتواند باز هم يكي از بهترينهاي ليگ برتر شود؟

حاال واقعا چرا از فوالد رفتي؟ يعني فقط بحث كادرفني بود؟

مراســم برترينهاي فوتبال ايران برگزار شــد كه اكثر جايزهها را پرسپوليسيها بردند...

فكر ميكني فصل آينده ميتواني يكي از برندگان جوايز برترينها باشي؟

پيكان اين فصل به دنبال چه جايگاهي است؟

اين بهتر شدن يعني رسيدن به سهميه آسيا...

اما پيــكان در بازي اول كه ميزبان هم بود، مقابل پديده مشــهد به تساوي رضايت داد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.