مايليكهن پرسپوليسي در جمع استقالليها

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیم فوتبال اســتقالل از ساعت 18:30 دیروز در حالي در زمین شــماره 2 ورزشــگاه آزادي تمریــن کرد که میهمانــان ویژهاي در تمرین اســتقالل حضور یافتند. طبق برنامه شــاگردان منصوریان دور از چشم هواداران و رســانهها تمرینهای تاکتیکي خود را برگزار کردند. تمریــن آبيپوشــان در حالي برگزار شــد که تیم فوتبال نساجي در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادي در دیداري تدارکاتي به میدان رفت و همین موضوع باعث شــد تا پاشازاده و فرزاد مجیدي با سرمربي تیم استقالل خوش و بــش کنند. منصوریان پیــش از آغاز تمرین دقایقي با پاشــازاده گفت و گو کــرد. در این دقایق جمع استقالليها جمع شده بود و آنها با هم فضایي جالب را ایجاد کرده بودند.

محمد مایليکهن ســرمربي ســابق تیم ملي و فصل گذشته ملوان در محل تمرین تیم استقالل حاضر شد و مورد استقبال اعضاي این تیم قــرار گرفت. منصوریــان به محض دیدن مایليکهن به وي خوشــامد گفت و بازیکنان اســتقالل هم تک تک به ســمت وي آمده و با مایليکهــن برخورد گرمي داشــتند. حضور مایلي کهن که ســابقه بازي در پرسپولیس را دارد در جمع اســتقالليها از نکات قابل توجه تمرین بود.

پیش از آغاز تمرین منصوریان بازیکنان را جمع کرد و بــراي دقایقي با آنها به گفتوگو پرداخت. فرشــید باقري که در جریان دیدار استقالل و نســاجي قبل از اردوي ارمنستان مصدوم شده بود، در تمرین آبيپوشان شرکت کرد. این بازیکن از ناحیه مچ پا آســیب دیده و کادر پزشــکي اســتقالل تالش ميکند او را به هفته سوم برســاند. باقري به همراه فرشید اســماعیلي و لئوناردو پادواني در این تمرین به صورت اختصاصي کار کردند. اســتقالليها بعد از گرم کردن خود، به پاســکاري ترکیبي مشــغول شــدند و بعد از آن مــرور یک کار تاکتیکي در دســتور کار آبيها قــرار گرفت. بعــد از گذشــت 40 دقیقــه اســتقالليها فوتبــال درون تیمــي را در دســتور کار قرار دادند و بعــد از فوتبــال درون تیمي، تمرین پایان یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.