برانكو: جوايزمان كم بود!

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین دوشنبه را در نوبت بعدازظهر در ورزشــگاه کاظمي برگــزار کــرد. سرخپوشــان تمریــن را از ســاعت 17:30 دقیقه پس از صحبتهاي برانکو و تبریک به مناســبت دریافت جوایز برترینهاي لیــگ شــانزدهم فوتبال آغاز کردند.

برانکو ایوانکوویچ در جمع سرخپوشان به گرفتن جوایز مراســم بهترینهاي لیگ فصل گذشــته اشــاره کرد و گفــت: «باید تبریک بگویم به مجموعه پرســپولیس که لیاقت گرفتن جوایز بیش از اینها را داشت. بــا این وجــود یقینا وظیفه مــا چند برابر شده و همه کارشناســان و هواداران انتظار بیشــتري از ما دارند و باید براي بهدســت آوردن موفقیتهــاي دیگر بیشــتر تالش کنیم.»

وي افزود: «حتما باید با قدرت هر چه تمامتر براي لیگ کار کنیم و تا رســیدن به هدف که موفقیت در لیگ آســیا است هم با تــوان مضاعف به میــدان برویم.» برانکو در پایــان صحبتهایــش گفت: «باشــگاه پرســپولیس در تمــام زمینهها مســتحق گرفتن جوایز بیشتري بود.»

تمرین بعــد از صحبتهاي برانکو آغاز شــد و در ابتدا، مارکو رولهاي مخصوصي را جهت نرم شدن عضالت به بازیکنان داد. بعد از آن، بازیکنان به ســه گروه تقســیم شــدند و به کارهاي مختلف بدنســازي و کار با توپ پرداختند. برانکو سرخپوشــان را به چهار گروه تقســیم کــرد و بازیکنان باید از پشــت آدمکها حرکت ميکردند و بــا پاسهاي تک ضرب کارهاي تاکتیکي را دنبال کردند. ســانتر از جناحین و ضربه به ســمت دروازه، مرحله بعدي تمرین بود و پس از آن ضربات کرنر و ایستگاهي زیر نظر برانکو در دستور کار قرار گرفت. ایگور کار با گلرها را انجام داد و بازیکنان جوان تیم هم راهي سالن بدنسازي شدند. شوت به سمت دروازه آخرین بخــش تمرین بود که انجام شــد و بازیکنان پس از آن بدنها را سرد و به سمت رختکن حرکت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.