بازی‌درليگ‌كره‌بدن‌ ‌فوالدي‌مي‌خواهد

مينيسكم كش آمده اما مشكل خاصي نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - حميدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

شايد بعضيها تصور كنند كه در هفته يا يكشنبه بازي ميكنيم يا چهارشنبه اما اينطور نيست. ما هفتهاي دو بار به ميدان ميرويم. براي همين است كه حضور در ليگ كره جنوبي مستلزم داشتن بدني آماده و فوالدي است.

خالد شــفيعي را بايد اوليــن لژيونر فوتبال ايران در «كــي ليگ» كره جنوبي دانســت. مدافعي كه پــس از نمايشهاي خوبي كه در تيم تراكتورسازي داشت مورد توجه سران باشــگاه كرهاي قرار گرفت و در انتقالي غيرمنتظره به ليگ اين كشــور رفت. تيمي كه شفيعي را بهعنوان يكي از بازيكنان خود برگزيده تيم كوچكي در ليگ كره جنوبي نيست. او به تيمي پاي گذاشته كه قهرماني ليگ قهرمانان آســيا را يدك ميكشــد. تيمي كه از ياد نميبريم 4 فصل پيش اســتقالل ايران را در آستانه رسيدن به فينال ليگ قهرمانان آســيا حذف كرد. اف سي سئول جزو ناميترين تيمهاي ليگ كره جنوبي محســوب ميشود و اكنون نيز يكي از مدعيان اين ليگ به شمار ميرود. بيشك بازي كردن شفيعي در اين تيم كار سادهاي نيســت اين بازيكن براي رسيدن به تركيب اصلي اف ســي سئول قطعا بايد متحمل زحمات بسياري شود. خالد شفيعي اما از چالشــي كه براي خودش ايجاد كرده واهمهاي ندارد. او در گفــت وگويي كه با ايران ورزشي داشت تاكيد كرد كه به زودي در تركيب اصلي اف ســي سئول به ميدان خواهد رفت...

مدتي است با مصدوميت مواجهي اين وضعيت ادامه فعاليت تو در تيم اف ســي سئول را به خطر نمياندازد؟

مصدوميت من از ناحيه مينيسك پاست و در حال حاضر مشــغول بهبــود پاي مصدومم هســتم. مدتي اســت كه از تمرينهــا دورم اما اين وضعيــت ادامه نخواهد داشــت و به زودي بــه تمرينهاي گروهي اضافه ميشــوم. طبيعتا اين شــرايط براي من خوب نيست اما به آينده خوشــبينم و بــه زودي در تمرينهاي گروهي شركت ميكنم. كال مشكل حادي نيست و جاي نگراني وجود ندارد. چه شد كه ناگهان مصدوم شدي؟

مصدوميت من به دليل فشــاري بود كه ابتداي حضورم در تيم اف ســي ســئول به بدنم آوردم. همانطــور كه ميدانيد من در شــرايطي به ليگ كره جنوبي پيوســتم كه ليگ ايران تازه تمام شــده بود. آن زمان من و خيلي از بازيكنان ليگ ايران در استراحت بوديم و تازه از بازيهاي ســخت ليگ فارغ شده بوديم. من كه به اف سي سئول آمدم اين تيم دركوران سخت رقابت بود و تازه نيمفصل اول ليگ كره را پشت سر گذاشته بودند. در آن شــرايط من بايد خودم را دوباره با تيم تطبيق مــيدادم. در حالي كه بدنم چندان آماده نبود به خودم فشار زيادي آوردم تا رضايت كادر فني را جلب كنم اما اين مساله مصدوميت من را به همراه داشت.

در واقع همزمان نبودن ليگ برتر ايران و ليگ كره جنوبي به تو لطمه زد.

بله، همينطور است. فوتبال آسيا متاسفانه اين دردسرها را هم دارد اما به طور كلي مشكلي كه براي من به وجود آمد برايم يك تجربه بزرگ محسوب ميشد و سعي ميكنم در آينده از اين تجربيات استفاده كنم.

حاال كه ليگ كره جنوبي را از نزديك لمس كردي آيــا ميتواني درباره اين ليگ تصويري به ما بدهي؟

بــا كمال ميل. ليگ كــره جنوبي خيلي منســجم است. بازيها سر وقت و روي برنامهاي كــه از قبــل طراحي شــده انجام ميشــود. ما اينجا يكشنبهها و چهارشــنبهها بازي ميكنيم و برنامهريــزان ليــگ كره ســعي ميكنند اين برنامهريزي به نحو احسن انجام شود. يعني هفتهاي دو بازي انجام ميدهي؟

بله، شايد بعضيها تصور كنند كه در هفته يا يكشنبه بازي ميكنيم يا چهارشنبه اما اينطور نيســت. ما هفتــهاي دو بار به ميــدان ميرويم. براي همين است كه حضور در ليگ كره جنوبي مســتلزم داشــتن بدني آماده و فوالدي است. به نظــر من يك بازيكن بايد خيلي آماده باشــد كه بتواند در ليگ كره دوام بياورد. اگر بخواهي ليگ كره جنوبي را ساده بگيري قطعا با مشكل مواجه ميشوي. اينجا رقابت براي ورود به تركيب اصلي خيلي شــديد اســت. رقابت ميان تيمها هم كه داســتانهاي خاص خودش را دارد. در ليگ كره جنوبي اغلب تيمها مدعي هســتند و تيم ضعيف نداريم. تقريبا سطح همه تيمها يكسان است. اينطور كه پيداســت ريسك بزرگي را متحمل شدي؟

من چالــش بازي در ليگ كــره جنوبي را دوســت داشــتم و با آگاهي كامل اين تيم را انتخاب كردم. شــكر خدا تا االن هم از شــرايط راضي بودم. من با حال و هواي زندگي در سئول تطبيق پيدا كردهام. زندگي اينجا هم براي خودم خوب بوده و هــم خانوادهام. اميــدوارم كه اين شرايط ادامه داشته باشــد و در ليگ كره تداوم داشته باشم.

امــا حضورتو در ليگ كــره جنوبي ميتواند منجر به دعوتت به تيم ملي شود. به اين موضوع هم فكر كردي؟

در حال حاضر به تيم ملي فكر نميكنم. تمام هوش و حواســم به تيمم اســت و ميخواهم زودتر جايگاه ثابتي كه در تركيب اصلي داشــتم را دوباره پس بگيرم. تمركــزم روي از بين رفتن مصدوميتم اســت اما به هر حال هيچ بازيكني نيست كه دوست نداشــته باشد به تيم ملي دعوت شود. من هم از اين قاعده مســتثني نيســتم. عالقه دارم براي تيم ملي كشــورم بازي كنم كه اگر اين شــرايط فراهم شوم خيلي خوشــحال ميشــوم. من در خدمت تيم ملي هستم اگر درخواستي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.